Gruppeforløb

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Lev livet med din vægt eller kropsstørrelse

Et psykologledet gruppeforløb for dig, der holder sig tilbage på grund af din vægt eller kropsstørrelse

Udsætter du ting, du gerne vil, på grund af din vægt eller kropsstørrelse? Tænker du, at du skal tabe dig, inden du kan gøre det, du gerne vil? Måske, har du også oplevet, at det enten er svært at tabe sig eller at finde motivationen til endnu en slankekur? Så er dette psykologledede gruppeforløb måske det rette for dig.

Forsk­nin­gen på vægt­tab­s­om­rå­det peger på: At slan­ke­ku­re ikke vir­ker til at opnå vari­ge vægt­tab; at sam­men­hæn­gen mel­lem, hvad du spi­ser, og hvad du vejer, er mere kom­pleks end hidtil anta­get; at vægt er regu­le­ret af et kom­plekst sam­spil af for­skel­li­ge fak­to­rer uden­for din kon­trol; og at høj vægt ikke er så sund­heds­ska­de­lig, som tid­li­ge­re anta­get, så læn­ge du ikke ryger dig, kun ind­ta­ger begræn­se­de mæng­der alko­hol, spi­ser frugt og grønt og bru­ger din krop.

Forsk­nin­gen peger end­vi­de­re på, at en stor del af de nega­ti­ve sund­heds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser, der for­bin­des med høj vægt synes at være for­bun­det med den omfat­ten­de stig­ma­ti­se­ring (nega­tiv omta­le og ned­sæt­ten­de behand­ling), der er af per­so­ner med høj vægt i vores sam­fund. Stig­ma­ti­se­rin­gen har præ­get man­ge per­so­ner med høj vægts for­stå­el­se af sig selv og deres mulig­he­der i livet. Såle­des, at de hol­der sig til­ba­ge fra at gøre ting i livet, de ger­ne ville.

Vi tager i grup­pe­for­lø­bet udgangs­punkt i Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py (ACT) og arbej­der vi henimod:

  • At drop­pe kam­pen med krop­pen hhv. vægten,
  • At leve det liv, du ger­ne vil leve.

Det­te gør vi bl.a. ved at under­sø­ge: Hvad du livet igen­nem har prø­vet for at tabe dig eller hol­de væg­ten nede, og hvor­dan det­te har vir­ket for dig; hvor­dan du ger­ne vil leve, og hvad der hol­der dig til­ba­ge fra at leve det liv, du ger­ne vil.

Vi arbej­der med at fin­de andre måder at hånd­te­re det, der hol­der dig til­ba­ge fra at leve det liv, du ger­ne vil, på.

Såle­des, at du i høje­re grad kan leve det liv, du ger­ne vil, med net­op dine livs­omstæn­dig­he­der og på sigt kan udvik­le en stør­re accept af og til­freds­hed med dig selv.

Grup­pe­le­de­re: psy­ko­log Eile­en Köh­ler, pri­vat­prak­ti­se­ren­de psy­ko­log med sær­lig inter­es­se for vægt- og kro­p­s­re­la­te­re­de pro­blem­stil­lin­ger, og psy­ko­log Hei­di Kor­num Dengsø, psy­ko­log ved Bor­ger­s­und­hed i Hjør­ring Kom­mu­ne med sær­lig inter­es­se for at støt­te men­ne­sker i at leve et rigt og ind­holds­rigt liv efter deres ønsker.

Del­ta­ge­re: 8 del­ta­ge­re fra 18 år.

Sted: Psy­ko­lo­gisk Råd­giv­ning og Tera­pi v. Eile­en Köh­ler, Bou­le­var­den 16 1.tv., 9000 Aalborg.

Møde­gan­ge: 8 møde­gan­ge af 3 timer med 2 x 10 minut­ters pau­se samt en for­ud­gå­en­de visi­te­ren­de samtale.

Møde­da­to­er: 02.04.22, 09.04.22, 23.04.22, 30.04.22, 07.05.22, 21.05.22, 11.06.22 og 18.06.22 fra kl 9.00–12.00.

Pris: 3.725 kr, der beta­les ved til­mel­ding og ikke kan refun­de­res samt 600 kr for en for­ud­gå­en­de visi­te­ren­de samtale.

Til­mel­dings­frist: 25.03.22

Bemærk: Der er tavs­heds­pligt i grup­pen. Da grup­pen ikke er egnet til per­so­ner med svæ­re­re psy­ki­ske lidel­ser eller pro­blem­stil­lin­ger, skal du del­ta­ge i en for­ud­gå­en­de visi­te­ren­de sam­ta­le a 50 minut­ter, der koster 600 kr., hvor din egnet­hed til grup­pe­for­lø­bet vur­de­res. Kon­takt ger­ne psy­ko­log Eile­en, hvis du over­ve­jer, om grup­pen er noget for dig.