Gruppeterapi
for unge mellem 18–24 år med angst

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Hvad? 20 timers ACT-base­ret grup­pe­te­ra­pi for unge mel­lem 18–24 år med let til mode­rat angst. Behand­lin­gen sker i små grup­per med 4 del­ta­ge­re i hver. For­lø­bet er for­delt over 8 møde­gan­ge á 2 timer og 40 minut­ters varig­hed med 2 x 10 minut­ters ind­lag­te pauser.

Bemærk, der er tavs­heds­pligt i grupperne.

Hvad er ACT? ACT (udta­les i et ord og står for Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py) er en mind­ful­nessba­se­ret kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi­form, der anses for meget effek­tiv i behand­lin­gen af for­skel­li­ge for­mer for angst. Du kan læse mere om ACT og om behand­ling af angst med udgangs­punkt i ACT ved at tryk­ke på ordene.

Hvor­for væl­ge grup­pe­te­ra­pi? Grup­pe­te­ra­pi anses inden­for ACT for en yderst effek­tiv behand­lings­form, da grup­pe­for­men som regel gør det end­nu mere tydeligt:

  • Hvor­når tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser hånd­te­res på måder, der brin­ger os læn­ge­re væk fra at være det men­ne­ske, vi ønsker at være, og leve det liv, vi ønsker at leve og
  • Hvor­når tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser hånd­te­res på måder, der brin­ger os nær­me­re at være det men­ne­ske, vi ønsker at være, og leve det liv, vi ønsker at leve.

Det­te anses for at frem­me ind­læ­ring af ACT-model­len og øge effek­ten af behandlingen.

I vel­sam­men­sat­te og vel­fun­ge­ren­de grup­per opstår der som regel en atmos­fæ­re af tryg­hed, åben­hed, var­me, accept og gen­si­dig for­bun­den­hed som kan støt­te dig og de andre grup­pe­med­lem­mer i at under­sø­ge og arbej­de med det, der er svært.

Hvem kan del­ta­ge? Unge mel­lem 18–24 år med let til mode­rat angst.

For at kun­ne del­ta­ge i grup­pen, er det en for­ud­sæt­ning, at du:

  • har lyst til at del­ta­ge aktivt i gruppen,
  • er moti­ve­ret for og vil­lig til at arbej­de med måden, hvor­på du hånd­te­rer angsten,
  • fun­ge­rer godt i grup­per med andre men­ne­sker, og
  • kan del­ta­ge i alle møde­gan­ge, da vi arbej­der med fort­lø­ben­de udvik­ling af færdigheder.

Grup­pen hen­ven­der sig både til del­ta­ge­re med og uden læge­hen­vis­ning for angst[1].

Hvem er grup­pen ikke egnet til? Grup­pen er ikke egnet til unge voks­ne med til­stø­de­n­de mere gen­nem­gri­ben­de psy­ki­ske lidel­ser såsom f.eks.: ADHD, ADD, autis­mespek­trum­for­styr­rel­ser, per­son­lig­heds­for­styr­rel­ser, psy­ko­se­li­del­ser, spi­se­for­styr­rel­ser, bipo­la­re lidel­ser, svær unipo­lar depres­sion, stof- og hhv. eller alko­hol­mis­brug, orga­ni­ske og erhver­ve­de hjer­neska­der, selvska­de og for­hø­jet selvmordsrisiko.

Grup­pen er hel­ler ikke egnet til unge voks­ne, der i sam­me tids­rum del­ta­ger i andre psy­ko­lo­gi­ske eller psy­ko­te­ra­pe­u­ti­ske behandlingsforløb.

Hvor? I mit hyg­ge­li­ge kli­nik­lo­ka­le i ”Det gam­le Post­hus” i Alga­de 44 1. sal, 9000 Aalborg.

Hvor­når? 1. hold mødes fra kl. 8.30 til kl. 11.10 d. 10.02.2023, d. 17.02.2023, d. 03.03.2023, d.10.03.2023, d. 17.03.2023, d. 24.03.2023, d. 31.03.2023 og d. 14.04.2023. Nye hold vil løben­de bli­ve annon­ce­ret her på hjemmesiden.

Pris?             

4.000 kr for unge mel­lem 18–24 år under uddan­nel­se samt ledige.

5.500 kr for unge mel­lem 18–24 år, der er i arbejde.

Bemærk ven­ligst, at belø­bet er for­ud­be­talt og ikke refunderes.

Har du været uden arbej­de eller uddan­nel­se gen­nem læn­ge­re tid? Du er vel­kom­men til at hen­ven­de dig mhp. en kon­kret vur­de­ring af din situ­a­tion og din egnet­hed til gruppeterapien.

For­ud­sæt­nin­ger for del­ta­gel­se: For at kun­ne del­ta­ge i grup­pe­te­ra­pi­en, er det en for­ud­sæt­ning, at du del­ta­ger i en for­ud­gå­en­de visi­te­ren­de sam­ta­le á 50 minut­ters varig­hed, hvor din egnet­hed til at del­ta­ge i grup­pe­te­ra­pi­en vur­de­res (Pris: 600 kr for unge mel­lem 18–24 år under uddan­nel­se samt ledi­ge og 700 kr for unge i arbejde).

Har du en læge­hen­vis­ning, med­bring ven­ligst en kopi her­af til samtalen.

For­be­hold: Af hen­syn til grup­pens funk­tion og inte­gri­tet for­be­hol­der mig ret­ten til at afslut­te grup­pe­del­ta­ge­re, der (1.) har været fra­væ­ren­de ved to møde­gan­ge eller (2.) ikke fun­ge­rer opti­malt i grup­pen. Det­te gæl­der både i til­fæl­de, hvor du selv fin­der ud af, at grup­pe­te­ra­pi­en ikke er det ret­te til­bud til dig, og i til­fæl­de, hvor jeg skøn­ner, at din del­ta­gel­se ikke fun­ge­rer for grup­pen som hel­hed. Pri­sen for grup­pe­be­hand­lin­gen vil, i dis­se til­fæl­de, ikke bli­ve returneret.

Hvem er jeg? Du kan læse mere om mig her.

Er du inter­es­se­ret i at vide mere eller i at del­ta­ge? Er du inter­es­se­ret i at vide mere eller del­ta­ge kon­takt mig på tlf. 60 66 32 33.


[1] Har du en læge­hen­vis­ning til psy­ko­log­be­hand­ling for angst, skal du være opmærk­som på, at du ikke kan bru­ge din læge­hen­vis­ning hos mig, da jeg ikke har et ydernummer.