Metoden

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

ACT – Acceptance and commitment therapy

Jeg arbej­der i øje­blik­ket pri­mært med udgangs­punkt i ACT (udta­les i et ord), som står for accep­tan­ce and com­mit­ment the­ra­py. ACT er en 3. gene­ra­tions kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi, hvil­ket viser sig ved, at fokus i ACT er på hand­ling og på at lære nye måder at omgås sine tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser på. I ste­det for at for­sø­ge på at kæm­pe med eller ændre disse.

Følel­ses­mæs­sig smer­te og lidel­se anses i ACT for en natur­lig og uund­gå­e­lig del af livet. For­må­let med ACT-base­ret behand­ling er at opnå en høje­re grad af psy­ko­lo­gisk flek­si­bi­li­tet. Det vil sige en stør­re evne til at hand­le i over­ens­stem­mel­se med dine vær­di­er også i situ­a­tio­ner med stor følel­ses­mæs­sig smer­te og lidel­se. Såle­des at du kan ska­be dig et ind­holds­rigt og menings­fuldt liv.

6 grundlæggende processer

I arbej­det med ACT foku­se­rer vi på 6 grund­læg­gen­de processer:

  • at være til ste­de i nuet med en åben­hed, nys­ger­rig­hed og ven­lig­hed over­for det, nuet har at byde på,
  • at være åben over­for og vil­lig til at have de tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, der er til ste­de i øjeblikket,
  • ikke at lade sig opslu­ge eller begræn­se af de tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, der er til ste­de i øje­blik­ket samt ikke at for­sø­ge at ændre på disse,
  • i høje­re grad at for­stå dig selv som den iagt­ta­gen­de del af dit selv, der læg­ger mær­ke til, hvad der sker i nuet, frem­for som dine tan­ker, følel­ser eller kro­p­s­li­ge for­nem­mel­se i nuet,
  • at være bevidst om dine vær­di­er og
  • i høje­re grad til at omsæt­te dine vær­di­er i dine handlinger.

Forskningsmæssig baggrund

ACT er en evi­dens­ba­se­ret behand­lings­me­to­de, der hvi­ler på et solidt fun­da­ment af grund­forsk­ning i, hvor­dan det men­ne­ske­li­ge sind og den men­ne­ske­li­ge tænk­ning fun­ge­rer. ACT har end­vi­de­re i stu­di­er vist sig effek­tiv over­for en ræk­ke psy­ki­ske pro­blem­stil­lin­ger som: Depres­sion, blan­de­de angst­li­del­ser og OCD samt kro­ni­ske smerter.