Overvægt

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Udsætter du ting, du gerne vil, på grund af din vægt eller kropsstørrelse? Tænker du, at du skal tabe dig, inden du kan gøre det, du gerne vil?
Måske, har du også oplevet, at det enten er svært at tabe sig eller at finde motivationen til endnu en slankekur?

Så er dette måske det rette for tilbud dig.

Forsk­nin­gen på vægt­tab­s­om­rå­det peger på:

 • At slan­ke­ku­re for langt de fle­ste ikke vir­ker til at opnå stør­re, vari­ge vægttab,
 • At de få per­so­ner, der kan opret­hol­de et stør­re vægt­tab gen­nem læn­ge­re tid, gør det­te gen­nem en adfærd, der min­der om adfær­den ved spiseforstyrrelser,
 • At man­ge, der har været på slan­ke­kur, efter­føl­gen­de tager mere på end de tab­te, såle­des at slut­re­sul­ta­tet af slan­ke­ku­re på læn­ge­re sigt ofte er øget vægt,
 • At slan­ke­ku­re med­fø­rer en risi­ko for at udvik­le et for­styr­ret for­hold til mad og krop samt for udvik­ling af spiseforstyrrelser,
 • at sam­men­hæn­gen mel­lem hvad du spi­ser til dag­lig, og hvad du vejer, er langt mere kom­pleks end tid­li­ge­re antaget,
 • at vægt er regu­le­ret af et kom­plekst sam­spil af for­skel­li­ge fak­to­rer uden­for din kon­trol, og
 • at vægt­tab har min­dre betyd­ning for sund­he­den på lang sigt end tid­li­ge­re anta­get, så læn­ge, du spi­ser sundt, bevæ­ger dig, kun drik­ker begræn­se­de mæn­ger alko­hol og ikke-ryger.

Forsk­nin­gen peger end­vi­de­re på, at en del af de nega­ti­ve sund­heds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser, der for­bin­des med høj vægt, er for­bun­det med den omfat­ten­de stig­ma­ti­se­ring (nega­tiv omta­le og ned­sæt­ten­de behand­ling), der er af per­so­ner med høj vægt i sam­fun­det. I for­hold til det psy­ki­ske er dis­se bl.a. for­bun­det med kro­p­su­til­freds­hed, for­styr­ret spis­ning, angst og depres­sion. Lige­som selv­for­stå­el­sen hos man­ge per­so­ner med høj vægt er præ­get af stig­ma­ti­se­rin­gen. Såle­des, at de tæn­ker nega­tivt om sig selv på grund af deres vægt og hol­der sig til­ba­ge fra at gøre ting i livet, de ger­ne vil­le. I kli­nik­ken ser jeg end­vi­de­re ofte per­so­ner med høj vægt, der har til­lagt sig for­skel­lig adfærd for at afle­de andres opmærk­som­hed fra deres vægt til andre for­hold ved dem.

Jeg arbej­der med høj vægt i indi­vi­du­el­le og grup­pe­for­løb. Fæl­les for beg­ge typer af for­løb er, at vi tager udgangs­punkt i Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py (ACT) og er inspi­re­ret af forsk­nin­gen på væg­t­om­rå­det og tan­ke­gan­gen bag vægt­neut­ral sund­hed. Både i de indi­vi­du­el­le for­løb og grup­pe­for­lø­be­ne arbej­der vi henimod:

 • At drop­pe kam­pen med krop­pen hhv. væg­ten og
 • At leve det liv, du ger­ne vil leve.

Det­te gør vi bl.a. ved at undersøge:

 • Hvad du livet igen­nem har prø­vet for at tabe dig eller hol­de væg­ten nede, og hvor­dan det­te har vir­ket for dig,
 • hvor­dan du ger­ne vil leve og
 • hvad der hol­der dig til­ba­ge fra at leve det liv, du ger­ne vil.

Vi arbej­der med:

 • at fin­de andre måder at hånd­te­re det på, der hol­der dig til­ba­ge fra at leve det liv, du ger­ne vil leve, og
 • at bli­ve bed­re til at opfan­ge og for­stå krop­pens sig­na­ler i form af følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser såsom mæt­hed og sult,
 • at for­stå hvil­ke af krop­pens sig­na­ler, der påvir­ker dig til at spi­se hhv. und­la­de at spise,
 • at udvik­le et mere hen­sigts­mæs­sigt spisemønster.

Såle­des, at du i høje­re grad kan leve det liv, du ger­ne vil, med net­op dine livs­omstæn­dig­he­der og på sigt kan udvik­le en stør­re accept af og til­freds­hed med dig selv.

Udover at til­by­de ACT-base­re­de behand­lings­for­løb i for­bin­del­se med høj vægt eller kro­p­su­til­freds­hed, til­by­der jeg også indi­vi­du­el og grup­pe­be­hand­ling for per­so­ner med høj vægt med udgangs­punkt i com­pas­sionfo­ku­se­ret tera­pi (CFT), hvor fokus er på:

 • at udvik­le stør­re opmærk­som­hed på din egen og andres lidel­se og
 •  at bli­ve bed­re til bevidst at støt­te dig selv og andre og afhjæl­pe lidel­sen, når livet er svært.

Er du inter­es­se­ret i indi­vi­du­el behand­ling, er du vel­kom­men til enten at rin­ge til mig på tlf. 60 66 32 33 eller at kon­tak­te mig via send sik­ker til psy­ko­log Eile­en.

Vil du vide mere om vægt­neut­ral sund­hed eller forsk­nin­gen på vægt­tab­s­om­rå­det, kan du evt. se nær­me­re på:

Er du behand­ler og ønsker at vide mere om BED på et vægt­neut­ralt grund­lag, afhol­der Lene Mey­er, Inger Bols og Nana Storm et udvi­det grund­kur­sus i BED på vægt­neut­ralt grund­lag i Aal­borg fra 31.05.2022 til 02.06.2022. Klik her for at se kursusbeskrivelsen