Overvægt

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Psykologiske samtaler om baggrunden for din overvægt

Jeg arbej­der med psy­ko­lo­gi­ske sam­ta­ler om bag­grun­den for din over­vægt på to måder. 

På den ene side til­by­der jeg sam­ta­ler, hvor vi ser på din spis­ning i et her-og-nu-per­spek­tiv og ved hjælp af en spi­se­dag­bog arbej­der os frem til en for­stå­el­se af, hvad du spi­ser hvor­når, og hvil­ke tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, der gør, at du spiser. 

På den anden side til­by­der jeg også sam­ta­ler om dit for­hold til mad og vægt i løbet af dit liv. Under dis­se sam­ta­ler ser vi på, hvil­ken rol­le mad, spis­ning og vægt har spil­let i dit liv, og hvor­dan andre men­ne­sker har mødt dig i for­hold til mad, spis­ning og vægt i løbet af dit liv. Vi arbej­der med de tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, der knyt­ter sig hertil.

I man­ge til­fæl­de vil det være hen­sigts­mæs­sigt af kom­bi­ne­re de to for­mer for sam­ta­le for at opnå en dyb­de­gå­en­de for­stå­el­se af bag­grun­den for din over­vægt. Her er det vig­tigt for mig, at du mær­ker efter, hvad du har behov for, og hvad du ople­ver, der hjæl­per og giver mening for dig.

Psykologisk støtte ifm. vægttab

For dig, der er i gang med et vægt­tab eller som ønsker at tabe vægt, til­by­der jeg psy­ko­lo­gisk støt­te i for­bin­del­se med vægttab.

I dis­se sam­ta­ler arbej­der vi f.eks. med:

 • Din moti­va­tion for at tabe dig og måder at opret­hol­de moti­va­tio­nen på,
 • hvor­når du spi­ser hhv. får lyst til at spi­se, og hvil­ke typer mad, du væl­ger i hvil­ke situationer,
 • hvil­ke følel­ser, tan­ker og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, der gør, at du spiser,
 • hvor­dan spis­ning påvir­ker dine tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge fornemmelser,
 • andre måder at hånd­te­re tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser på end at spise,
 • dine tan­ker og følel­ser omkring motion og din moti­va­tion til motion og
 • mad og vægts betyd­ning for dit for­hold til dig selv og andre.

Udover at arbej­de med vægt, mad og motion, vil vi arbej­de din liv­stil­freds­hed gene­relt og under­sø­ge, om der er noget, du kan gøre på andre områ­der af dit liv for at ska­be dig et sundt, ind­holds­rigt og menings­fuldt liv.

Psykologisk støtte efter vægttab

Til dig, der har tabt dig, til­by­der jeg sam­ta­ler om livet efter et vægttab. 

Efter et (stør­re) vægt­tab er det almin­de­ligt at have behov for at væn­ne sig til sin nye krop og de nye mulig­he­der, din for­an­dre­de krop giver dig. Lige­som det er almin­de­ligt at skul­le væn­ne sig til, at andre nu møder dig på en anden måde end før. 

Ofte vil du kun­ne ople­ve, at andre er mere imø­de­kom­men­de over­for dig nu end inden vægt­ta­bet, samt at andre kom­men­te­rer dit vægt­tab. Hvil­ket kan give anled­ning til både glæ­de og stolt­hed, men også vre­de og irri­ta­tion over, måden hvor­på andre tid­li­ge­re har mødt dig hhv. over, at andre blan­der sig i dit udse­en­de og kom­men­te­rer din krop. Beg­ge dele kan ska­be afstand mel­lem dig og andre mennesker.

Efter et stør­re vægt­tab vil du end­vi­de­re kun­ne ople­ve glæ­de og stolt­hed over at være nået i mål med dit vægt­tab og måske også en let­tel­se over ikke læn­ge­re at skul­le føl­ge en diæt­plan eller en slan­ke­kur. Måske ople­ver du sam­ti­dig fryg­ten for at tage på igen, eller har ople­vet at kom­me til at spi­se for meget.

I sam­ta­ler efter vægt­tab arbej­der vi med net­op det, der er mest pres­se­ren­de for dig ift. dit vægt­tab. Da forsk­nin­gen tyder på, at det van­ske­lig­ste ifm. et stør­re vægt­tab er at hol­de væg­ten, til­by­der jeg dig end­vi­de­re mulig­he­den for, at vi sam­men arbej­der med de psy­ko­lo­gi­ske aspek­ter af din spisning. 

Såle­des, at du giver dig selv de bedst muli­ge for­ud­sæt­nin­ger for at hol­de vægten.

Psykologisk støtte i forbindelse med vægtvedligehold

Har du tabt dig og ople­ver nu, at din vægt er begyndt at sti­ge igen. Til­by­der jeg sam­ta­ler om de psy­ko­lo­gi­ske aspek­ter af din spis­ning. Under dis­se sam­ta­ler arbej­der vi med:

 • hvor­når du spi­ser hhv. får lyst til at spi­se, og hvil­ke typer mad, du væl­ger i hvil­ke situationer,
 • hvil­ke følel­ser, tan­ker og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, der gør, at du spiser,
 • hvor­dan spis­ning påvir­ker dine tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge fornemmelser,
 • andre måder at hånd­te­re tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser på end at spise,
 • dine tan­ker og følel­ser omkring motion og din moti­va­tion til motion,
 • mad og vægts betyd­ning for dit for­hold til dig selv og andre og
 • måder, hvor­på du mere lang­sig­tet kan hol­de moti­va­tion for at spi­se over­ve­jen­de sundt.

Psykologsamtaler forud for bariatrisk kirurgi (fedmekirurgi)

At væl­ge bari­a­trisk kirur­gi, popu­lært kal­det fed­mekirur­gi, er en stor beslut­ning. En beslut­ning, der påvir­ker både dig og dine nærmeste. 

Net­op da det at væl­ge bari­a­trisk kirur­gi påvir­ker både dig og dine nær­me­ste, kan det være svært at tale med din part­ner, din fami­lie og dine ven­ner om det­te valg. Måske har du ind­tryk af, at dine nær­me­ste ikke ønsker, at du skal væl­ge bari­a­trisk kirur­gi? Måske har du ind­tryk af, at dine nær­me­ste påvir­kes så meget af dine over­vej­el­ser, at du må hol­de igen med at dele dine tan­ker og følel­ser? Måske er det svært at få styr på dine egne tan­ker og følelser?

Jeg til­by­der dig et trygt og empa­tisk rum, hvor du har mulig­hed for at dele og arbej­de med dine tan­ker om bari­a­trisk kirur­gi. Hvor du kan arbej­de med, hvad der taler for og imod bari­a­trisk kiru­gi, og med de følel­ser, der knyt­ter sig her­til, uden at bli­ve dømt og at skul­le føle dig ansvar­lig for mine reaktioner.

Jeg vil under sam­ta­ler om, hvor­vidt du ønsker at væl­ge bari­a­trisk kirur­gi eller ej, bevidst for­hol­de mig neut­ralt under­sø­gen­de for at give dig plads til at over­ve­je dine bevæg­grun­de og argu­men­ter for og imod bari­a­trisk kirurgi. 

Fokus vil være på, at vi i fæl­les­skab under­sø­ger de tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, du har i for­bin­del­se med dit valg.