Cookiepolitik

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Hvad er cookies?

Cook­i­es er små tekst­fi­ler, der lag­res på din com­pu­ter eller på dit IT-udstyr, når du besø­ger en hjem­mesi­de. De har til for­mål at gen­ken­de dit it-udstyr. Cook­i­es kan ikke inde­hol­de virus og er der­for ikke ska­de­li­ge for dit IT-udstyr.

Hvor­dan anven­des cook­i­es på www.eileenkoehler.dk?

www.eileenkoehler.dk anven­des kun nød­ven­di­ge cook­i­es, dvs. cook­i­es, der er nød­ven­di­ge for hjem­mesi­dens funk­tion, da de akti­ve­rer grund­læg­gen­de funk­tio­ner på siden.

Før­ste gang du besø­ger www.eileenkoehler.dk, vil du bli­ve bedt om at give samtyk­ke til, at hjem­mesi­den anven­der nød­ven­di­ge cookies.

Ved at gå ind under fanen ”opda­ter samtyk­ke” nederst på siden, kan du se, hvil­ke cook­i­es der anven­des, og hvor læn­ge dis­se lagres.

Brug­te cookies

Her er en detal­je­ret over­sigt over de brug­te cookies.

Cook­ieBeskri­vel­se
cook­i­elaw­in­fo-chec­box-ana­ly­ti­csThis cook­ie is set by GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin. The cook­ie is used to sto­re the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Ana­ly­ti­cs”.
cook­i­elaw­in­fo-chec­box-fun­ctio­nalThe cook­ie is set by GDPR cook­ie con­sent to record the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Fun­ctio­nal”.
cook­i­elaw­in­fo-chec­box-othersThis cook­ie is set by GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin. The cook­ie is used to sto­re the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Other.
cook­i­elaw­in­fo-check­box-adver­ti­se­mentThe cook­ie is set by GDPR cook­ie con­sent to record the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Adver­ti­se­ment”.
cook­i­elaw­in­fo-check­box-neces­saryThis cook­ie is set by GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin. The cook­i­es is used to sto­re the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Neces­sary”.
cook­i­elaw­in­fo-check­box-per­for­man­ceThis cook­ie is set by GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin. The cook­ie is used to sto­re the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Per­for­man­ce”.
viewed_cookie_policyThe cook­ie is set by the GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin and is used to sto­re whet­her or not user has con­sen­ted to the use of cook­i­es. It does not sto­re any per­so­nal data.

Hvor­dan kan du afvi­se cookies?

Du kan afvi­se cook­i­es på din com­pu­ter ved at ændre indstil­lin­ger­ne i din brow­ser. Hvor­dan du helt kon­kret gør det­te afhæn­ger af hvil­ken brow­ser, du bru­ger. Vær dog opmærk­som på, at der vil være man­ge funk­tio­ner og ser­vi­ces, du ikke kan bru­ge, hvis du ændrer indstil­lin­ger­ne i din brow­ser, såle­des at cook­i­es afvi­ses. Det­te, da man­ge funk­tio­ner og ser­vi­ces for­ud­sæt­ter, at hjem­mesi­den kan huske de valg, du foretager.

Slet­ning af cookies

Ønsker du ikke cook­i­es, kan du altid slet­te dem. Du kan læse mere her­om på http://www.aboutcookies.org

Ansvar for hjem­mesi­der, der lin­kes til

Jeg er ikke ansvar­lig for ind­hold eller funk­tion af de hjem­mesi­der, der lin­kes til.

”Bestil tid”-funk­tio­nen

Tryk­ker du på ”bestil tid”-funk­tio­nen under bil­le­det af mig, vil du bli­ve sendt vide­re til bluewhale.dk´s ser­ver, hvor din besked vil bli­ve lagt i et sik­kert luk­ket rum, som kun jeg har adgang til. Da beske­den lag­res kryp­te­ret, kan kun jeg se, hvad du har skre­vet. Beske­den slet­tes auto­ma­tisk på Blu­ewha­les ser­ver efter 30 dage. Du bedes angi­ve både e‑mailadresse og mobil­te­le­fon­num­mer, da det­te er en for­ud­sæt­ning for, at jeg kan sva­re sik­kert på din besked. Når jeg sva­rer dig sik­kert, mod­ta­ger du en mail fra Blu­ewha­le i din mail­boks med et link. Åbner du lin­ket, kan du sen­de en besked til din mobil­te­le­fon med en mid­ler­ti­dig kode, der gør, at du i 120 sekun­der kan log­ge ind på den besked, jeg har sendt til dig.

Bemærk ven­ligst, at jeg, hvis du er kli­ent hos mig, grun­det psy­ko­lo­gers jour­nal­pligt vil skul­le opbe­va­re din hen­ven­del­se i din jour­nal i fem år efter sid­ste til­fø­jel­se til din jour­nal (se Pri­vat­livspo­li­tik for Psy­ko­lo­gisk Råd­giv­ning og Tera­pi v. Eile­en Köh­ler for en uddy­bel­se heraf).