Psykolog Aalborg stress

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Søger du en psykolog i Aalborg med stor erfaring indenfor behandling af stress (stressbehandling) og kort ventetid?

Så lad psy­ko­log Eile­en Köh­ler i Aal­borg hjæl­pe dig. Psy­ko­log i Aal­borg Eile­en Köh­ler har stor erfa­ring med behand­ling af stress og kan som regel til­by­de dig opstart af stressbe­hand­ling inden­for 1–2 uger.

Du kan kon­tak­te psy­ko­log Eile­en på tlf. 60 66 32 33 eller via send sik­kert til psy­ko­log Eile­en Köh­ler (sik­ker mail).

Aalborg psykolog med erfaring med stressbehandling hos voksne og studerende

Stress ram­mer aktu­elt bredt i det dan­ske sam­fund. Du er med andre ord ikke ale­ne om at være stres­set. Psy­ko­log Eile­en Köh­ler har stor erfa­ring med behand­ling af både arbejds- og pri­vat­livs­re­la­te­ret stress hos voks­ne i alle aldre samt hos stu­de­ren­de på vide­re­gå­en­de uddannelser.

Individuelt tilrettelagt stressbehandling hos psykolog målrettet netop dine behov

Al stressbe­hand­ling hos psy­ko­log Eile­en er indi­vi­du­elt til­ret­telagt og til­pas­set til net­op dine behov. Er du inter­es­se­ret i indi­vi­du­elt til­ret­telagt stressbe­hand­ling hos en psy­ko­log med stor erfa­ring med behand­ling af stress, er du vel­kom­men til at kon­tak­te mig på 60 66 32 33 eller via min sik­re mail­for­bin­del­se på send sik­kert til psy­ko­log Eile­en Köh­ler.

Hvad er stress?

Stress er en belast­nings­til­stand, der opstår, når kra­ve­ne til dig gen­nem læn­ge­re tid har over­skre­det res­sour­cer­ne, dvs. når kræf­ter­ne, du har haft til rådig­hed ikke har stå­et mål med opga­ver­ne gen­nem læn­ge­re tid.

Læn­ge­re­va­ren­de, ube­hand­let stress kan bl.a. føre til blod­prop­per, hjer­te-kar-lidel­ser, for­vær­ring af kro­ni­ske syg­dom­me, depres­sion og angst­li­del­ser og bør der­for tages alvor­ligt og behandles.

Læn­ge­re­va­ren­de stress går som oftest ikke over af sig selv, men kræ­ver mål­ret­tet behand­ling. Er du inter­es­se­ret i stressbe­hand­ling hos psy­ko­log i Aal­borg Eile­en Köh­ler, kan du enten rin­ge til psy­ko­log Eile­en Köh­ler på tlf. 60 66 32 33 eller sen­de en sik­ker besked via send sik­kert til psy­ko­log Eile­en Köh­ler. Ved hen­ven­del­ser via sik­ker mail oplys ven­ligst dit tele­fon­num­mer, da det­te er nød­ven­digt for, at psy­ko­lo­gen kan sva­re dig via sik­ker mail.

Symptomer på stress

Symp­tom­bil­le­det ved stress er ikke enty­digt, hvil­ket bety­der, at du kan have man­ge for­skel­li­ge symp­to­mer som føl­ge af stress. Typisk vil du dog, når du er stres­set, have symp­to­mer fra tre for­skel­li­ge symptomgrupper:

 • Fysi­ske symptomer,
 • Psy­ki­ske symp­to­mer og
 • Adfærds­mæs­si­ge symptomer.

Typiske fysiske symptomer på stress

Typi­ske fysi­ske symp­to­mer på stress er:

 • Hyp­pi­ge, til­ba­ge­ven­den­de eller ved­va­ren­de smer­ter i skul­der, nak­ke eller hoved pga. muskelspændinger,
 • Hoved­pi­ne, der optræ­der hyp­pi­ge­re, end du er vant til,
 • Uro i kroppen,
 • Rast­løs­hed,
 • Svim­mel­hed,
 • Susen for ørerne,
 • Hjer­te­ban­ken,
 • Ondt i maven,
 • En dif­fus ople­vel­se af at være utilpas,
 • Øget følsom­hed over­for høje lyde og/eller lys.

Typiske psykiske symptomer på stress

Typi­ske psy­ki­ske symp­to­mer på stress:

 • Træt­hed,
 • Uover­kom­me­lig­heds­fø­lel­se,
 • Ned­tryk­t­hed,
 • Mang­len­de glæ­de og lyst til akti­vi­te­ter, du ellers er glad for,
 • Øget selv­kri­tik,
 • Ned­sat selvværd,
 • Let­hed til tårer,
 • Nemt ved at bli­ve vred eller irriteret,
 • Kon­cen­tra­tions­be­svær,
 • Van­ske­lig­he­der ved at huske og lære nye ting.

Typiske adfærdsmæssige symptomer på stress

Typi­ske adfærds­mæs­si­ge symp­to­mer på stress er:

 • Søvn­for­styr­rel­ser, dvs. svært ved at fal­de i søvn, svært ved at sove igen­nem, hyp­pi­ge opvåg­nin­ger eller tid­lig morgenopvågning,
 • Soci­al tilbagetrækning,
 • Ændre­de spi­se­va­ner, dvs. at du spi­ser mere, min­dre eller ander­le­des, end du plejer,
 • Øget for­brug af alko­hol og/eller tobak, evt. også andre rusmidler,
 • Øget ten­dens til at kom­me i konflikter.

Ople­ver du fle­re eller alle af oven­nævn­te symp­to­mer på stress, er du vel­kom­men til at kon­tak­te mig, psy­ko­log Eile­en på 60 66 32 33. Du kan også skri­ve en sik­ker mail til mig, via lin­ket send sik­kert til psy­ko­log Eile­en Köh­ler.

Stress skal tages alvorligt

Du kan dog også have man­ge andre symp­to­mer som føl­ge af stress. Lige­som stress kan optræ­de i for­skel­lig svær­heds­grad. Hvil­ket symp­to­mer, du ople­ver, vil blandt andet afhæn­ge af, hvem du er, og hvil­ke belast­nin­ger, du har været udsat for. Uan­set, hvil­ke symp­to­mer du har, er det vig­tigt at tage symp­to­mer­ne alvor­ligt og rea­ge­re her­på. Læn­ge­re­va­ren­de, ube­hand­let stress kan bl.a. føre til blod­prop­per, hjer­te-kar-lidel­ser, for­vær­ring af kro­ni­ske syg­dom­me, depres­sion og angst­li­del­ser, og bør der­for tages alvor­ligt og behandles.

Ople­ver du symp­to­mer på læn­ge­re­va­ren­de stress, er du vel­kom­men til at kon­tak­te mig, psy­ko­log Eile­en, med hen­blik på en udre­den­de sam­ta­le eller med hen­blik på opstart i stressbe­hand­ling. Du kan kon­tak­te mig på tlf. 60 66 32 33 eller via send sik­kert til psy­ko­log Eile­en Köh­ler.

Hvad skyldes stress?

Stress ind­de­les nog­le gan­ge i arbejds­re­la­te­ret stress, pri­vat­livs­re­la­te­ret stress og arbejds- og pri­vat­livs­re­la­te­ret stress. Fak­to­rer, der ofte har betyd­ning i for­hold til udvik­ling af arbejds­re­la­te­ret stress er:

 • Ved­va­ren­de stor arbejdsmængde,
 • Ved­va­ren­de tidspres eller man­ge dead­li­nes løbende,
 • Ved­va­ren­de for lave krav,
 • Høje følel­ses­mæs­si­ge krav,
 • Arbej­det er ikke menings­fuldt for dig,
 • Mang­len­de ind­fly­del­se bl.a. på arbej­dets ind­hold, til­ret­te­læg­gel­se eller dine arbejdstider,
 • Mang­len­de for­ud­si­ge­lig­hed f.eks. pga. mang­len­de infor­ma­tio­ner om for­må­let med arbej­det og pro­ces­sen og virk­som­he­den som helhed,
 • Mang­len­de støt­te fra ledelsen,
 • Mang­len­de støt­te fra dine kollegaer,
 • Ople­vel­se af mang­len­de aner­ken­del­se af dit arbej­de og din arbejdsindsats.

Hyp­pi­ge årsa­ger til pri­vat­livs­re­la­te­ret stress er:

 • Pårø­ren­des syg­dom f.eks. børns, part­ners eller for­æl­dres sygdom,
 • man­ge konflikter,
 • skils­mis­se,
 • livsover­gan­ge f.eks. for­æl­dre­skab eller døds­fald blandt nære pårørende,
 • øko­no­mi­ske belast­nin­ger og
 • for man­ge (også posi­ti­ve og glæ­des­vol­den­de) akti­vi­te­ter i fritiden.

Søger du en psy­ko­log i Aal­borg med erfa­ring med behand­ling af arbejds­re­la­te­ret og/eller pri­vats­livs­re­la­te­ret stress kan du kon­tak­te psy­ko­log Eile­en Köh­ler på tlf. 60 66 32 33 eller via lin­ket send sik­kert til psy­ko­log Eile­en Köh­ler.

Psykolog i Aalborg med bred erfaring indenfor behandling af arbejdsrelateret stress og privatlivsrelateret stress

Arbejds­re­la­te­ret stress ram­mer aktu­elt bredt i det dan­ske sam­fund. Psy­ko­log Eile­en Köh­ler i Aal­borg har stor erfa­ring med behand­ling af stress hos erhvervsak­ti­ve voks­ne i alle aldre og hos stu­de­ren­de på vide­re­gå­en­de uddan­nel­ser. I for­hold til behand­ling af arbejds­re­la­te­ret stress, har psy­ko­log Eile­en Köh­ler erfa­ring med behand­ling af stress hos per­so­ner inden­for man­ge for­skel­li­ge erhverv og stil­lings­ty­per fra med­ar­bej­de­re over mel­lem­le­de­re og lede­re til min­dre selv­stæn­di­ge og virk­som­hed­s­e­je­re. Eksemp­ler på fag­grup­per psy­ko­log Eile­en har erfa­ring med stressbe­hand­ling hos er bl.a.: Læger, sygeple­jer­sker, soci­al­rå­d­gi­ve­re, uni­ver­si­tetsan­sæt­te for­ske­re og under­vi­se­re, gym­na­si­e­læ­re­re, fol­ke­sko­le­læ­re­re, pæda­go­ger i dag- og døg­nin­sti­tu­tio­ner, hånd­vær­ke­re fra for­skel­li­ge hånd­værk, bankan­sat­te, butiks­an­sat­te, IT-ansat­te og SOSU-medarbejdere.

Psy­ko­log Eile­en Köh­ler har lige­le­des erfa­ring med behand­ling af stress hos nyud­dan­ne­de i før­ste job samt stu­de­ren­de på vide­re­gå­en­de uddannelser.

I for­hold til behand­ling af arbejds­re­la­te­ret stress, er det en for­del at fin­de en psy­ko­log, der har viden om hyp­pi­ge stres­so­rer i for­skel­li­ge bran­cher hhv. hos for­skel­li­ge fag­grup­per. Søger du en psy­ko­log i Aal­borg med erfa­ring med behand­ling af stress hos per­so­ner i for­skel­li­ge bran­cher hhv. til­hø­ren­de for­skel­li­ge fag­grup­per, er du vel­kom­men til at kon­tak­te psy­ko­log Eile­en Köh­ler på tlf. 60 66 32 33 eller via sik­ker mail via lin­ket send sik­kert til psy­ko­log Eile­en Köh­ler.

Hvordan arbejder psykolog Eileen Köhler med stress?

Psy­ko­log Eile­en vil i løbet af behand­lin­gen hjæl­pe dig med at arbej­de med stres­sen i fle­re, del­vist over­lap­pen­de trin. Dis­se trin hand­ler om:

 • at få viden om stress og behand­ling af stress,
 • at ned­brin­ge belast­nin­ger her og nu,
 • At ska­be ro i ner­ve­sy­ste­met gen­nem ånde­drætsø­vel­ser, mind­ful­nes­sø­vel­ser og ophold i naturen,
 • at afdæk­ke og for­stå belast­nin­ger, de har været udsat for,
 • at arbej­de m. at hånd­te­re dis­se belast­nin­ger på anden vis,
 • at ven­de til­ba­ge til de soci­a­le rela­tio­ner, du har truk­ket dig fra,
 • og grad­vis til­ba­ge­ven­den til arbejde.

I for­hold til ånde­dræts- og mind­ful­nes­sø­vel­ser, arbej­der vi mål­ret­tet med ånde­dræts- og mind­ful­nes­sø­vel­ser desig­net til at regu­le­re akti­ve­rin­gen i dit ner­ve­sy­stem, både her og nu og henover tid.

At kom­me sig oven­på en stres­s­re­ak­tion er en læn­ge­re­va­ren­de pro­ces. Krop­pens alarm­be­red­skab skal fal­de til ro efter lang­va­rig akti­ve­ring, og krop­pen skal grad­vist opbyg­ge nye res­sour­cer i et stil­le og roligt tempo.

Teo­re­tisk er psy­ko­log Eile­en i sit arbej­de med stress inspi­re­ret af ACT (udta­les ACT i et ord og står for Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py) og CFT (står for Com­pas­sionfo­kus­se­ret tera­pi). Både ACT og CFT til­hø­rer 3. gene­ra­tion kog­ni­tiv adfærdsterapi.

Hvor mange samtaler strækker stressbehandling hos psykologen sig typisk over?

De fle­ste stressbe­hand­lings­for­løb på kli­nik­ken i Aal­borg tager 5–12 samtaler.

I til­fæl­de, hvor symp­to­mer­ne f.eks. er meget gen­nem­gri­ben­de, eller du har andre sam­ti­di­ge psy­ki­ske lidel­ser f.eks. tvangs­li­del­ser, angst­li­del­ser, per­son­lig­heds­for­styr­rel­ser, sorg, ufor­lø­ste trau­mer, ADHD eller autis­me, kan behand­lin­gen være mere langvarig.

Kan psykologen behandle stress alene?

I prin­cip­pet kan psy­ko­lo­gen behand­le stress ale­ne. Da symp­to­mer­ne ved stress ikke er enty­di­ge, og stress kan føre til alvor­li­ge fysisk syg­dom hhv. for­vær­ring i eksi­ste­ren­de fysisk syg­dom, anbe­fa­ler jeg som psy­ko­log dog, at du også kon­tak­ter egen læge med hen­blik på grun­dig læge­lig under­sø­gel­se og afkla­ring af, at dine symp­to­mer ale­ne skyl­des stress.

For man­ge men­ne­sker, der er ramt af stress, kan hel eller del­vist syge­mel­ding i en kor­te­re eller læn­ge­re peri­o­de være hen­sigts­mæs­sig for at give krop­pen og psy­ken den nød­ven­di­ge ro og hvi­le. Syge­mel­ding sker i sam­ar­bej­de med din læge. Lige­som det er din læge, der kan udfyl­de en såkaldt mulig­hed­ser­klæ­ring til din arbejds­gi­ver i for­bin­del­se med en (læn­ge­re­va­ren­de) sygemelding.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er ramt af stress?

Ople­ver du, at dine omgi­vel­ser enten spør­ger dig, om du er stres­set, eller gør dig opmærk­som på, at du er stres­set? Det er ikke usæd­van­ligt, at det ikke er den stres­s­ram­te selv, men omgi­vel­ser­ne, der i før­ste omgang læg­ger mær­ke til stressen.

Kom­men­te­rer din fami­lie, dine kol­le­ga­er, din leder eller dine ven­ner på, at du er stres­set? – og er du selv i tvivl? Så er du vel­kom­men til at kon­tak­te mig, psy­ko­log Eile­en, med hen­blik på en afkla­ren­de sam­ta­le, hvor vi taler om hvil­ke symp­to­mer, du har, hvil­ke belast­nin­ger, der kun­ne lig­ge bag, og hvor­dan vi evt. kan arbej­de her­med sam­men. Du kan kon­tak­te mig på 60 66 32 33 eller på send sik­kert til psy­ko­log Eile­en Köh­ler.

Individuelt behandlingsforløb hos psykolog Eileen sideløbende med deltagelse i Aalborg Kommunes stressbehandlingsforløb ”Åben og rolig”

Bor­ge­re bosat i Aal­borg Kom­mu­ne, der er syge­meldt med stress og ikke har andre psy­ki­ske lidel­ser, til­by­des gra­tis stressbe­hand­lings­for­løb i grup­pe af Aal­borg Kom­mu­ne. Aal­borg Kom­mu­nes gra­tis stressbe­hand­lings­for­løb hed­der ”Åben og rolig”. Hen­vis­ning til ”Åben og rolig” sker enten gen­nem egen læge eller gen­nem din sygedagpengerådgiver.

Psy­ko­log Eile­en Köh­ler har ofte kli­en­ter, der både del­ta­ger i ”Åben og rolig” og i indi­vi­du­el stressbe­hand­ling hos psy­ko­log Eile­en Köh­ler for at arbej­de mere inten­sivt og mål­ret­tet med hånd­te­ring af net­op de belast­nin­ger, de har været udsat for. Det gene­rel­le feed­ba­ck fra kli­en­ter, der både del­ta­ger i ”Åben og rolig” og i indi­vi­du­el stressbe­hand­ling hos psy­ko­log Eile­en Köh­ler, er, at indi­vi­du­el psy­ko­log­be­hand­ling hos psy­ko­log Eile­en Köh­ler og ”Åben og rolig” sup­ple­rer hin­an­den godt. Søger du indi­vi­du­el stressbe­hand­ling hos en psy­ko­log side­lø­ben­de med del­ta­gel­se i ”Åben og rolig” eller er du Ikke i mål­grup­pen for ”Åben og rolig”? Så er du vel­kom­men til at kon­tak­te mig på tlf. 60 66 32 33 eller via send sik­kert til psy­ko­log Eile­en Köh­ler med hen­blik på at bestil­le en tid til opstart i indi­vi­du­el stressbehandling.