Traumebehandling psykolog Aalborg

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Få hjælp til at arbejde med dine traumer

Har du et eller fle­re trau­mer, du ger­ne vil arbej­de med? Trau­mer er almin­de­li­ge reak­tio­ner på unor­ma­le situ­a­tio­ner. De kan f.eks. opstå i situ­a­tio­ner, hvor:

 • Du kom­mer alvor­ligt til skade,
 • du udsæt­tes for trus­ler om alvor­lig ska­de på din person,
 • du tru­es på dit liv,
 • du over­væ­rer andres død,
 • du over­væ­rer trus­ler mod andres liv,
 • du ople­ver, at dine eller andres græn­ser over­skri­des på grov vis (de grove over­skri­del­ser af dine eller andres græn­ser kan både være fysi­ske eller psy­ki­ske), og
 • du ople­ver trus­ler om, at dine eller andres græn­ser vil bli­ve over­skre­det på grov vis.

Fæl­les for men­ne­sker, der ople­ver en trau­me­re­ak­tion, er, at de:

 • På ufri­vil­lig vis kan genop­le­ve trau­met i f.eks. flas­h­ba­cks, dag­drøm­me og nat­li­ge mareridt,
 • kan prø­ve at und­gå omstæn­dig­he­der eller tan­ker, følel­ser eller kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, der min­der dem om traumet,
 • kan ople­ve sig anspænd­te og i psy­kisk alarmberedskab.

Nog­le men­ne­sker vil ople­ve, at trau­me­re­ak­tio­nen med tiden klin­ger af, mens andre vil ople­ve, at reak­tio­nen udvik­ler sig til en egent­lig trau­me­frem­kaldt psy­kisk lidel­se kal­det PTSD (post trau­ma­tic stress disorder).

Sådan arbejder vi med traumer

I arbej­det med dit eller dine trau­mer, vil vi på den ene side arbej­de med ele­men­ter fra ACT-model­len. På den anden side vil vi arbej­de med eks­po­ne­ring. Beg­ge dele for at mind­ske dets betyd­ning for dit liv, såle­des, at du igen i høje­re grad kan ven­de til­ba­ge til at leve et ind­holds­rigt og menings­fuldt liv ud fra dine ønsker.

Kon­kret arbej­der vi bl.a. med:

 • at iden­ti­fi­ce­re, hvad der er vig­tigt for dig i livet, og hvor­dan du ønsker at hand­le i livet, det­te bl.a. for at ska­be moti­va­tion for eksponeringsarbejdet,
 • at iden­ti­fi­ce­re små og sto­re hand­lin­ger, du kan fore­ta­ge nu, for igen i høje­re grad at bevæ­ge dig heni­mod et ind­holds­rigt og menings­fuldt liv,
 • at du i små skridt udsæt­ter dig for de ydre omstæn­dig­he­der, der min­der dig om trau­met (trau­mer­ne) eller væk­ker tan­ker, følel­ser eller kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser rela­te­ret til trau­met i dig, og som du i dag und­går eller føler stærkt ube­hag i,
 • en eller fle­re gan­ge at gen­for­tæl­le erin­drin­gen om trau­met eller trau­mer­ne på detal­je­ret vis, såle­des, at din hjer­ne får mulig­hed for at lag­re min­der­ne om den eller de trau­ma­ti­ske hæn­del­ser på en måde, hvor min­der­ne ikke på sam­me måde med­fø­rer stærkt ube­hag for dig og hæm­mer dig i din livsudfoldelse.

Behand­lin­gen vil bli­ve indi­vi­du­elt til­ret­telagt efter dine behov.