Metoderne — kognitiv adfærdsterapi

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Som psy­ko­log på min kli­nik i Aal­borg arbej­der jeg pri­mært med meto­der inden­for 3. bøl­ge kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi. Jeg arbej­der især med ACT (udta­les i et ord), som står for Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py, og CFT, hvil­ket står for com­pas­sionfo­ku­se­ret tera­pi. I neden­stå­en­de beskri­ver jeg kort beg­ge metoder.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT er en 3. bøl­ge kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi, hvil­ket viser sig ved, at fokus i ACT er på hand­ling og på at lære nye måder at omgås sine tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser på. I ste­det for at for­sø­ge på at kæm­pe med eller ændre disse.

Følel­ses­mæs­sig smer­te og lidel­se anses i ACT for en natur­lig og uund­gå­e­lig del af livet. For­må­let med ACT-base­ret behand­ling er at opnå en høje­re grad af psy­ko­lo­gisk flek­si­bi­li­tet. Det vil sige en stør­re evne til at hand­le i over­ens­stem­mel­se med dine vær­di­er også i situ­a­tio­ner med stor følel­ses­mæs­sig smer­te og lidel­se. Såle­des at du kan ska­be dig et ind­holds­rigt og menings­fuldt liv.

6 grundlæggende processer

I arbej­det med ACT foku­se­rer vi på 6 grund­læg­gen­de processer:

 • at være til ste­de i nuet med en åben­hed, nys­ger­rig­hed og ven­lig­hed over­for det, nuet har at byde på,
 • at være åben over­for og vil­lig til at have de tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, der er til ste­de i øjeblikket,
 • ikke at lade sig opslu­ge eller begræn­se af de tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, der er til ste­de i øje­blik­ket samt ikke at for­sø­ge at ændre på disse,
 • i høje­re grad at for­stå dig selv som den iagt­ta­gen­de del af dit selv, der læg­ger mær­ke til, hvad der sker i nuet, frem­for som dine tan­ker, følel­ser eller kro­p­s­li­ge for­nem­mel­se i nuet,
 • at være bevidst om dine vær­di­er og
 • i høje­re grad til at omsæt­te dine vær­di­er i dine handlinger.

Forskningsmæssig baggrund

ACT er en evi­dens­ba­se­ret behand­lings­me­to­de, der hvi­ler på et solidt fun­da­ment af grund­forsk­ning i, hvor­dan det men­ne­ske­li­ge sind og den men­ne­ske­li­ge tænk­ning fun­ge­rer. ACT har end­vi­de­re i stu­di­er vist sig effek­tiv over­for en ræk­ke psy­ki­ske pro­blem­stil­lin­ger som: Depres­sion, blan­de­de angst­li­del­ser og OCD samt kro­ni­ske smerter.

CFT — Compassionfokuseret terapi

Men­ne­ske­li­vet er svært og rum­mer man­ge van­ske­lig­he­der og svæ­re følel­ser. Når vi lider, har vi som men­ne­sker behov for at være omgi­vet af andre, der vil os det godt, dra­ger omsorg for os og prø­ver at hjæl­pe os. Desvær­re har man­ge af os ikke haft så ide­el­le betin­gel­ser i vores liv og er ble­vet til­bø­je­li­ge til at møde os selv med kri­tik eller bli­ve skam­ful­de, når livet er svært, og vi lider. Hvor­ved vores lidel­se ofte for­vær­res, idet vi giver os selv skyl­den for vores egen lidel­se og træk­ker os tilbage.

Når vi arbej­der med com­pas­sionfo­ku­se­ret tera­pi (CFT) er vores over­ord­ne­de mål at øge vores evne til com­pas­sion. Com­pas­sion beskri­ver vores evne til ”at være sen­si­tiv over for egen og andres lidel­se og enga­ge­re sig i for­søg på at lin­dre eller fore­byg­ge den­ne” (over­sæt­tel­se af Gil­bert (2014) fra Schlan­der (2020)).

Hvordan arbejder vi?

Når vi arbej­der med com­pas­sionfo­ku­se­ret tera­pi, star­ter vi med at tale om, hvad der gør, at du søger behand­ling. Efter­føl­gen­de taler vi om:

 • Hvad der i øje­blik­ket udlø­ser din skam og hhv. eller selvkritik,
 • hvor­dan din skam eller selv­kri­tik er opstå­et og har udvik­let sig i løbet af din livs­hi­sto­rie og
 • hvad der gør det svært for dig at være næn­som og udvi­se omsorg over­for dig og andre.

Lige­som vi arbej­der med at træ­ne din evne til at være bero­li­get og føle dig tryg. Det­te gør vi gennem:

 • ånde­drætsø­vel­ser,
 • en ræk­ke gui­de­de medi­ta­tio­ner og
 • sam­ta­le om dine ople­vel­ser i for­bin­del­se med ånde­drætsø­vel­ser­ne og de gui­de­de meditationer.

Sær­ligt de gui­de­de medi­ta­tio­ner skal hjæl­pe dig med at udvik­le dit com­pas­sion-selv, dvs. en del af dig, der kan udvi­se dig og andre omsorg og gui­de dig i situ­a­tio­ner, hvor livet er svært.

Hvem egner CFT sig til?

CFT ret­ter sig ikke mod en bestemt diag­no­se, men mod skam og høj selv­kri­tik. Både skam og selv­kri­tik fore­kom­mer på tværs af en ræk­ke psy­ki­ske lidel­ser såsom angst, stress, depres­sion, PTSD, spi­se­for­styr­rel­ser og psy­ko­se­li­del­ser. Skam og høj selv­kri­tik kan end­vi­de­re ses i for­bin­del­se med man­ge almin­de­li­ge pro­blem­stil­lin­ger som f.eks. over­vægt og lang­va­rig arbejdsløshed.