OCD — tvangstanker og tvangshandlinger

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Har du brug for hurtig og effektiv behandling af OCD?

Som psy­ko­log til­by­der jeg behand­ling af OCD med effek­ti­ve, viden­ska­be­ligt fun­de­re­de behand­lings­me­to­der. Mulig­hed for opstart af behand­ling inden­for 1–2 uger.

OCD er en af de psy­ki­ske lidel­ser, der med­fø­rer aller­størst lidel­se. Hel­dig­vis er OCD også en af de psy­ki­ske lidel­ser, vi har effek­ti­ve behand­lings­me­to­der for. Behand­lings­me­to­der, der kan hjæl­pe dig med symp­t­om­re­duk­tion, mind­sket lidel­se og stør­re del­ta­gel­se i livet.

Ring på 60 66 32 33 eller send sik­kert til psy­ko­log Eile­en, hvis du vil boo­ke tid til behand­ling for OCD.

Hvad er OCD?

OCD står for obses­si­ve-com­pulsi­ve disor­der og kal­des også obses­siv kom­pulsiv til­stand på dansk. OCD viser sig som ved­va­ren­de tvang­stan­ker (med et fag­ud­tryk kal­det obses­sio­ner) og tvangs­hand­lin­ger (med et fag­ud­tryk kal­det kom­pulsio­ner).

Tvang­stan­ker er kon­ti­nu­er­ligt til­ba­ge­ven­den­de tan­ker, ide­er, fore­stil­lings­bil­le­der, impul­ser eller hand­le­trang, der træn­ger sig på, er uøn­ske­de og almin­de­lig­vis er for­bun­det med angst. Der­u­d­over ledsa­ges tvang­stan­ker ofte også af skam, skyld­fø­lel­se eller væm­mel­se. Tvang­stan­ker har som regel et ind­hold, som den, der ople­ver tvang­stan­ker­ne, fin­der stærkt ube­ha­ge­ligt, og som er i uove­r­ens­stem­mel­se med ved­kom­men­des vær­di­er og mål i livet.

Tvang­stan­ker kan hand­le om man­ge for­skel­li­ge ting. For eksem­pel om:

 • at udlø­se en ulyk­ke, et uheld eller en kata­stro­fe grun­det uforsigtighed,
 • at have hand­let eller i frem­ti­den at vil­le hand­le på moralsk for­ka­ste­lig vis,
 • at bli­ve smit­tet eller kontamineret,
 • at der vil ske et uheld, en ulyk­ke eller en kata­stro­fe, hvis ikke du udfø­rer en ræk­ke ritu­a­li­se­re­de hand­lin­ger uden rela­tion til den fryg­te­de hæn­del­se, for at for­hin­dre det,
 • ikke at have levet op til ens egne per­fek­tio­ni­sti­ske stan­dar­der hen­holds­vis om, hvad der vil ske, ved ikke at leve op til egne per­fek­tio­ni­sti­ske standarder,
 • at ska­de andre eller dig selv,
 • at del­ta­ge i eller udfø­re seksu­el­le hand­lin­ger, du ikke har præ­fe­ren­ce for og ikke ønsker at enga­ge­re dig i,
 • at være pædofil,
 • at være eller bli­ve skizof­ren eller ”sinds­syg”.

Tvangs­hand­lin­ger er gen­tag­ne hand­lin­ger eller gen­ta­gen adfærd, som per­so­ner, der ople­ver tvang­stan­ker, føler en næsten uimod­ståe­lig trang til at udfø­re. Tvangs­hand­lin­ger­ne udfø­res som reak­tion på de vold­somt ube­ha­ge­li­ge følel­ser, der som regel ledsa­ger tvang­stan­ker­ne. Tvangs­hand­lin­ger kan enten være indre hand­lin­ger eller ydre, syn­li­ge hand­lin­ger. Tvangs­hand­lin­ger føl­ger som regel stren­ge, ufravi­ge­li­ge reg­ler, eller skal udfø­res, ind­til du har en ople­vel­se af, at opga­ven er færdiggjort.

Eksemp­ler på indre tvangs­hand­lin­ger er:

 • at prø­ve, at:
  • igno­re­re, kon­trol­le­re, sty­re, fortræn­ge eller erstat­te tankerne,
  • afle­de sig fra tvang­stan­ker­ne ved f.eks. at se tv, spil­le com­pu­ter eller løse men­talt kræ­ven­de opgaver,
  • afkræf­te tan­ker­ne med argu­men­ter, f.eks. jeg kun­ne ikke fin­de på at gøre sådan, for sådan et men­ne­ske er jeg ikke.
 • at grub­le over tan­ker­nes betyd­ning, f.eks. at over­ve­je, hvad det siger om mig som men­ne­ske, at jeg har dis­se tan­ker, eller, hvad andre vil­le tæn­ke om mig, hvis de vid­ste, at jeg hav­de dis­se tanker,
 • at hol­de øje med, om tvang­stan­ker­ne og de ledsa­gen­de følel­ser sta­dig er der,
 • at gå sine min­der igen­nem igen og igen for at be- eller afkræf­te, at det, tvang­stan­ken hand­ler om, er sket.

Eksemp­ler på ydre tvangs­hand­lin­ger er:

 • at vaske eller gøre rent,
 • at kon­trol­le­re og tjekke,
 • at sæt­te i orden eller rækkefølge,
 • at søge bekræf­tel­se eller bero­li­gel­se hos andre,
 • at und­gå de per­so­ner, gen­stan­de eller ste­der, som tvang­stan­ker omhand­ler, for at for­hin­dre, at du kom­mer til at udfø­re de hand­lin­ger, tvang­stan­ker­ne omhand­ler. F.eks.:
  • ikke at være ale­ne med dit barn for ikke at gøre ska­de på det,
  • ikke at bru­ge kni­ve for ikke at kom­me til at stik­ke nogen ned.
 • at gen­ta­ge sam­me hand­ling et bestemt antal gan­ge eller på en nøje fore­skre­vet måde,
 • at gøre ting til per­fek­tion, f.eks. tale, læse eller skri­ve per­fekt eller udfø­re en anden hand­ling til perfektion.

Der vil ofte være en logisk sam­men­hæng mel­lem de tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger. Tvangs­hand­lin­ger kan dog også være helt ulo­gi­ske. Et eksem­pel her­på kun­ne være, at du føler dig tvun­get til at bevæ­ge dør­hånd­ta­get ti gan­ge på en bestemt måde, for at for­hin­dre at en per­son, du elsker, kom­mer til skade.

Undgåelsesadfærd

De fle­ste per­so­ner med OCD vil prø­ve at und­gå per­so­ner, gen­stan­de og situ­a­tio­ner, de har erfa­ring med, kan udlø­se deres tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger. Det­te for at und­gå det ube­hag, der ledsa­ger tvang­stan­ker­ne og tvangshandlingerne.

Hvordan arbejder vi med OCDen?

Som psy­ko­log arbej­der jeg med eks­po­ne­ring med respons­hin­dring i kon­tek­sten af ACT (dvs. Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py) eller CFT (com­pas­sionfo­ku­se­ret tera­pi). Det vil sige, at vi både arbej­der med grad­vis eks­po­ne­ring og med andre måder at hånd­te­re van­ske­li­ge tan­ker og følel­ser på.

Hvor længe tager det?

Hvor lang tid, behand­ling af OCD varer, vari­e­rer meget. De fle­ste for­løb jeg som psy­ko­log har haft, har lig­get mel­lem 7 og 30 sam­ta­ler. Psy­ko­log­be­hand­ling af vir­ke­lig gen­nem­gri­ben­de OCD kan dog tage fle­re år.

Nog­le per­so­ner med OCD kan på over­fla­den frem­stå vel­fun­ge­ren­de. Ved nær­me­re under­sø­gel­se viser det sig imid­ler­tid, at tvang­stan­ker, tvangs­hand­lin­ger og und­gå­el­se har ind­fly­del­se på det meste af per­so­nens dagligdag.

Kan du forudsige, hvor lang tid behandling af netop min OCD vil vare?

Nej, det kan jeg ikke. Hvor læn­ge behand­ling af net­op din OCD varer, afhæn­ger blan­det andet af:

 • Hvor hur­tig du er til at for­stå og anven­de de meto­der, vi arbej­der med,
 • hvor meget øvel­se du har brug for, for at kun­ne være i de følel­ser, der ledsa­ger tvangstankerne,
 • hvor vil­lig du er til at gøre plads til det ube­hag, det med­fø­rer ikke at udfø­re tvangshandlingerne,
 • stør­rel­sen af de skridt, vi kan arbej­de med i eks­po­ne­rin­gen, og
 • hvor meget OCDen har bredt sig i dit liv.

Ring på 60 66 32 33 eller send sik­kert til psy­ko­log Eile­en, hvis du vil boo­ke tid til behand­ling for OCD.

Hvem får at vide, at jeg kommer hos dig?

Man­ge per­so­ner med OCD ople­ver deres tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger som pin­li­ge og ønsker der­for ikke, at andre skal få viden her­om. Du kan være tryg ved, at jeg som psy­ko­log har tavs­heds­pligt. Hvil­ket bety­der, at jeg ikke må for­tæl­le andre om, at du kom­mer hos mig, eller hvad vi taler om, uden dit samtykke.

Er du selv­hen­ven­der, er der som udgangs­punkt ingen, der får viden om, at du kom­mer hos mig. Er du hen­vist gen­nem dit for­sik­rings­sel­skab eller har en læge­hen­vis­ning, vil din læge eller dit for­sik­rings­sel­skab typisk have under­søgt, hvad hen­ven­del­sen dre­jer sig om, inden du bli­ver sendt vide­re til en psykolog.

Bemærk ven­ligst, at væsent­li­ge und­ta­gel­ser i for­hold til psy­ko­lo­gers tavs­heds­pligt er:

 • Situ­a­tio­ner, hvor du er til fare for dig selv eller andre, og
 • Situ­a­tio­ner, hvor fag­per­so­ner har skær­pet under­ret­nings­pligt i for­hold til børn og unges sik­ker­hed og trivsel.

Er du i tvivl, om dine tanker er tvangstanker?

Er du i tvivl, om dine tan­ker er tvang­stan­ker, eller du har OCD? Så er du vel­kom­men til at bestil­le en tid, hvor vi kan tale om tan­ker­ne og sam­men kan fin­de ud af, om der er tale om OCD.

Ring på 60 66 32 33 eller send sik­kert til psy­ko­log Eile­en for at boo­ke tid til en samtale.

Skul­le dine tan­ker vise sig ikke at være tvang­stan­ker, vil jeg selv­føl­ge­lig gøre mit bed­ste for enten at hjæl­pe dig med behand­ling eller for at hjæl­pe dig med at fin­de en kol­le­ga, der kan til­by­de rele­vant hjælp.

Skammer du dig over dine tanker eller handlinger?

Jeg vil invi­te­re dig til, også at bestil­le tiden, hvis du:

 • skam­mer dig over dine tan­ker eller hand­lin­ger eller
 • er bekym­ret for, hvor­dan jeg vil rea­ge­re på dine tan­ker eller handlinger.

Som psy­ko­log, der ofte og ger­ne arbej­der med OCD, har jeg mødt men­ne­sker med man­ge for­skel­li­ge for­mer for tvang­stan­ker og tvangshandlinger.

Det er ikke tan­ker­nes ind­hold eller dine kon­kre­te hand­lin­ger, der er afgø­ren­de for, om du har OCD, men tan­ker­nes måde at for­hol­de sig på, og måden, du for­hol­der dig til tan­ker­ne på.

Det er et kendt pro­blem i behand­lin­gen af OCD, at man­ge ven­ter læn­ge, dvs. i fle­re år, med at søge hjælp på grund af skam og frygt for, hvad andre vil tæn­ke. Det, synes jeg, er en skam, da vi i dag har gode behand­lings­mu­lig­he­der for OCD.

Ring på 60 66 32 33 eller send sik­kert til psy­ko­log Eile­en for at bestil­le tid til behand­ling for OCD.