Privatlivspolitik

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Privatlivspolitik for Psykologisk Rådgivning og Terapi v. Eileen Köhler

Tavshedspligt og journalpligt

Som psy­ko­log jeg har tavs­heds­pligt (LBK nr. 52 af 24/01/2018 § 21). Tavs­heds­plig­ten gæl­der både det, du for­tæl­ler under sam­ta­ler­ne, og at du er i behand­ling hos mig. Jeg er des­u­den for­plig­tet til at føre jour­nal (LBK nr. 52 af 24/01/2018 §14, stk. 1; BEK nr. 567 af 19/05/2017 §1 stk. 1 og 2). I jour­na­len note­rer og opbe­va­rer jeg oplys­nin­ger om dig og ind­hol­det i vores sam­ta­ler (BEK nr. 567 af 19/05/2017, §1 stk. 2, §3, §4).

Jeg er for­plig­tet til at opbe­va­re din jour­nal sik­kert og for­tro­ligt (BEK nr. 567 af 19/05/2017 §7, stk. 1). Lige­som jeg ikke må udle­ve­re din jour­nal til andre uden dit samtyk­ke (BEK nr. 567 af 19/05/2017 §4 stk. 1 og 2).

Der fin­des dog to væsent­li­ge und­ta­gel­ser til tavshedspligten:

 • I helt sær­li­ge til­fæl­de, hvor der er risi­ko for alvor­lig ska­de på dig selv eller andre, har jeg oplys­nings- og under­ret­nings­pligt for at fore­byg­ge even­tu­el skade.
 • If. LBK nr. 1287 af 28/08/2020 § 154 har Den, der får kend­skab til, at et barn eller en ung under 18 år fra for­æl­dres eller andre opdra­ge­res side udsæt­tes for van­røgt eller ned­vær­di­gen­de behand­ling eller lever under for­hold, der brin­ger dets sund­hed eller udvik­ling i fare, […] pligt til at under­ret­te kom­mu­nen”.

I neden­stå­en­de kan du læse mere om, hvil­ke data jeg ind­sam­ler, hvor­dan jeg opbe­va­rer og slet­ter data og dine ret­tig­he­der og evt. klagemuligheder.

Særligt for patienter henvist gennem Prescriba

Er du hen­vist til behand­ling hos mig gen­nem Prescri­ba, bemærk ven­ligst, at jeg ifm. din behand­ling mod­ta­ger data fra Prescri­ba (f.eks. kon­tak­t­da­ta, hen­vis­ning­s­år­sag og udløbs­da­to for behand­lin­gen) og ifm. behand­lin­gen er for­plig­tet til at vide­re­gi­ve en ræk­ke data til Prescri­ba (f.eks. infor­ma­tio­ner om for­lø­bets frem­skri­den, ansøg­ning om evt. yder­li­ge­re sam­ta­ler og argu­men­ta­tion her­for og infor­ma­tion om afslut­ning samt dato­er for behand­ling mhp. beta­ling for forløbet).

Hvem er dataansvarlig?

Jeg, cand.psych. Eile­en N.E. Köh­ler, er data­ansvar­lig for behand­lin­gen af de per­so­nop­lys­nin­ger, jeg mod­ta­ger hhv. har mod­ta­get om dig. Mine kon­tak­top­lys­nin­ger er:

Psy­ko­lo­gisk Råd­giv­ning og Tera­pi v. Eile­en Köh­ler
CVR-nr.: 42 00 25 26
Alga­de 44, 1., 9000 Aal­borg
tlf. 60 66 32 33
www.eileenkoehler.dk

Hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Du er vel­kom­men til at kon­tak­te mig, hvis du har spørgs­mål ved­rø­ren­de behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger eller udnyt­tel­sen af dine rettigheder.

Hvordan kan du kontakte mig?

Du kan rin­ge til mig på tlf. 60 66 32 33 eller skri­ve til mig på oven­stå­en­de adres­se. Ønsker du at kon­tak­te mig elek­tro­nisk hhv. at sen­de oplys­nin­ger elek­tro­nisk, vil jeg bede dig om at anven­de lin­ket på min hjem­mesi­de (Send sik­kert). Anven­der du lin­ket på min hjem­mesi­de, angiv ven­ligst dit mobil­te­le­fon­num­mer eller et kode­ord, jeg kan sik­re svar­mai­len med.

Hvor stammer de personoplysninger, jeg har om dig fra?

I langt de fle­ste behand­lings­for­løb vil de oplys­nin­ger, jeg har om dig, stam­me fra dig. Dvs. at det er dig, der giver mig infor­ma­tio­ner­ne. Jeg vil som regel mod­ta­ge oplys­nin­ger­ne fra dig ifm. vores sam­ta­ler. End­vi­de­re jour­nal­fø­rer jeg oplys­nin­ger mod­ta­get i tele­fo­nen eller på skrift f.eks. via brev eller en af de sik­re kom­mu­ni­ka­tions­løs­nin­ger, jeg stil­ler til rådig­hed til hen­ven­del­ser til mig.

I nog­le til­fæl­de kan en anden part f.eks. en kom­mu­ne eller en for­sik­ring hen­vi­se dig til behand­ling hos mig eller beta­le for din behand­ling hos mig. Her vil jeg i nog­le til­fæl­de mod­ta­ge en ræk­ke infor­ma­tio­ner om dig fra kom­mu­nen eller for­sik­rin­gen. I dis­se til­fæl­de vil du have ret til at få ind­sigt i de oplys­nin­ger, jeg har mod­ta­get om dig. Lige­som du som regel vil have givet samtyk­ke til, at infor­ma­tio­ner om dig må vide­re­gi­ves til mig.

I de til­fæl­de, hvor en anden part beta­ler for din behand­ling, vil jeg som udgangs­punkt pri­mært drøf­te infor­ma­tio­ner vedr. beta­ling med den beta­len­de part. Afhæn­gigt af opdra­get, kan det dog også være nød­ven­digt at vide­re­gi­ve en kort beskri­vel­se af forløbet.

Er du hen­vist af Prescri­ba, vil jeg mod­ta­ge infor­ma­tio­ner om dig fra Prescri­ba såsom dit navn, cpr.nr., dine kon­tak­top­lys­nin­ger, hen­ven­del­ses­år­sag, ram­me for behand­lin­gen mm.. Lige­som jeg ifm. dit for­løb vil vide­re­gi­ve oplys­nin­ger til Prescri­ba om for­lø­bet, her­un­der f.eks. oplys­nin­ger om for­lø­bets frem­skri­den, dato­er for behand­ling, evt. ansøg­ning om yder­li­ge­re tider og begrun­del­se her­for, dato­er for behand­ling, m.m..

Hvad bruger jeg dine personoplysninger til?

Mit pri­mæ­re for­mål med ind­sam­ling af data ved­rø­ren­de dig er:

 • Din behand­ling,
 • afreg­ning her­af og
 • doku­men­ta­tion for den fore­tag­ne behandling.

Er du hen­vist gen­nem Prescri­ba, anven­des data end­vi­de­re ifm. vare­ta­gel­se af mit sam­ar­bej­de med Prescri­ba om din behandling.

Des­u­den kan det i nog­le til­fæl­de være nød­ven­digt at bru­ge de ind­sam­le­de per­so­nop­lys­nin­ger ifm.:

 • Udar­bej­del­se af atte­ster til brug for myn­dig­he­der, for­sik­rings­sel­ska­ber, el.lign.,
 • kom­mu­ni­ka­tion med andre sund­heds­per­so­ner, læger eller sygehuse,
 • over­hol­del­se af mine for­plig­tel­ser i hen­hold til gæl­den­de lovgivning,
 • hånd­te­ring af fore­spørgs­ler og kla­ger fra dig eller andre,
 • hånd­te­ring af inspek­tio­ner og fore­spørgs­ler fra tilsynsmyndigheder,
 • hånd­te­ring af tvi­ster mel­lem dig og evt. tredjeparter.

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger?

Afhæn­gigt af opga­vens og oplys­nin­ger­nes karak­ter sker min behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger med hjem­mel i:

 • Data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra b, c, d eller f, arti­kel 9, stk. 2, litra c, f, h , jf. stk. 3 eller
 • data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 7, stk. 3, og § 8, stk. 3.

Hjem­len til at ind­hen­te og behand­le oplys­nin­ger­ne vil almin­de­lig­vis være, at det­te er nød­ven­digt for at opfyl­de kon­trak­ten med dig eller for at vare­ta­ge dine legitime/berettigede inter­es­ser eller fast­læg­ge, påberå­be eller for­sva­re dit retskrav.

Når jeg behand­ler CPR-num­re, sker det med hjem­mel i data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 11.

De ind­sam­le­de data behand­les til­li­ge direk­te eller indi­rek­te efter prin­cip­per­ne i:

 • Bekendt­gø­rel­se af lov om psy­ko­lo­ger (Psy­ko­log­loven; LBK nr. 52 af 24/01/2018),
 • Bekendt­gø­rel­se om auto­ri­se­re­de psy­ko­lo­gers pligt til at føre ord­ne­de opteg­nel­ser (BEK nr. 567 af 19/05/2017),
 • Bekendt­gø­rel­se af lov om soci­al ser­vi­ce (Ser­vi­ce­loven; LBK nr. 1287 af 28/08/2020 §154),
 • Straf­fe­loven; §152 og §§152c‑f,
 • Bog­fø­rings­lo­ven, m.m..

Hvilke typer oplysninger indsamler jeg om dig?

Grund­læg­gen­de ind­sam­ler jeg data, der er rele­van­te for din behand­ling hos mig. Der­for kan det vari­e­re fra kli­ent til kli­ent og fra pro­blem­stil­ling til pro­blem­stil­ling, hvil­ke data jeg har behov for.

Data, jeg har behov for ifm. langt de fle­ste behand­lin­ger, er:

Almin­de­li­ge kate­go­ri­er af personoplysninger:

 • Navn,
 • adres­se,
 • e‑mailadresse,
 • tele­fon­nr.,
 • køn,
 • fami­li­e­re­la­tio­ner og soci­a­le relationer,
 • arbejds­re­la­tio­ner,
 • uddan­nel­se og
 • fri­tids­in­ter­es­ser.

Sær­li­ge kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger (”føl­som­me personoplysninger”):

 • Per­son­num­mer og
 • hel­breds­op­lys­nin­ger.

End­vi­de­re kan jeg i nog­le til­fæl­de have behov for oplys­nin­ger om:

 • race eller etnisk oprindelse,
 • poli­tisk, reli­gi­øs eller filo­so­fisk overbevisning,
 • fag­for­e­nings­til­hørs­for­hold,
 • seksu­el­le for­hold eller orientering,
 • straf­ba­re for­hold og
 • evt. straf­fe.

Hvordan opbevares dine personoplysninger?

Dine per­so­nop­lys­nin­ger opbe­va­res i et onli­ne jour­nal­sy­stem, hvor kun jeg og udvalg­te med­ar­bej­de­re hos udby­de­ren (ifm. sup­port) har adgang til oplys­nin­ger­ne i jour­na­ler­ne. Hen­ven­del­ser via Send sik­kert-lin­ket og mailsvar sendt via send sik­kert-optio­nen i mai­len opbe­va­res i et sik­kert login­room hos udby­de­ren af min sik­re kon­takt­løs­ning (Blu­ewha­le).

Hen­ven­del­ser sendt via Send sik­kert-lin­ket hhv. send sik­kert optio­nen i mails opbe­va­res kun i udby­de­rens login­room i kor­test mulig tid. Da dis­se ved først­kom­men­de mulig­hed over­fø­res til din digi­ta­le jour­nal. Alle hen­ven­del­ser via Send sik­kert-lin­ket slet­tes end­vi­de­re auto­ma­tisk efter 30 dage.

Mid­ler­ti­dig opbe­va­ring af fysi­ske papi­rer i aflåst arkiv­skab i loka­le, der er aflåst, når det ikke er i brug, kan forekomme.

Mod­ta­ger jeg und­ta­gel­ses­vist en SMS, opbe­va­res den­ne mid­ler­ti­digt på min fir­ma­te­le­fon, der er låst med en kode. Beske­den vil bli­ve over­ført til din digi­ta­le jour­nal ved først­kom­men­de lej­lig­hed. Hvor­ef­ter smsen slet­tes. Bemærk ven­ligst, at jeg opfor­drer dig til kun at sen­de sms und­ta­gel­ses­vis, såfremt du ikke har mulig­hed for at kon­tak­te mig via en sik­ker løs­ning. Grund­læg­gen­de anbe­fa­ler jeg kli­en­ter at kon­tak­te mig via Send sik­kert-lin­ket på min hjem­mesi­de. Anven­der du lin­ket på min hjem­mesi­de, send ven­ligst dit mobil­te­le­fon­num­mer eller et kode­ord med, som jeg kan sik­re svar­mai­len med.

Hvem videregiver jeg informationer til?

Ifm. dit for­løb hos mig, vide­re­gi­ves jour­na­l­op­lys­nin­ger, ind­hold i sik­re hen­ven­del­ser og en besked om, at du har sendt en sik­ker besked til mig, til mine data­be­hand­le­re — udby­der­ne af mit kli­nik­sy­stem, min sik­re kom­mu­ni­ka­tions­løs­ning og min fir­ma e‑mail mhp. opbe­va­ring her­af. Udvalg­te med­ar­bej­de­re hos dis­se fir­ma­er kan til­gå data, når det er nød­ven­digt ifm. f.eks. sup­port, sik­ring af data og ved­li­ge­hol­del­se af syste­met. De pågæl­den­de med­ar­bej­de­re er pålagt tavs­heds­pligt, og det log­ges, hvil­ke med­ar­bej­de­re, der har haft adgang til data, hvor­når. De nød­ven­di­ge Infor­ma­tio­ner om beta­ling vide­re­gi­ves til min bank og min revisor.

Der­u­d­over kan der fore­kom­me til­fæl­de, hvor jeg ifm. din behand­ling bli­ver bedt om:

 • at udfyl­de for­skel­li­ge erklæ­rin­ger eller atte­ster (f.eks. til kom­mu­ner eller for­sik­rin­ger) eller
 • at vide­re­gi­ve infor­ma­tio­ner til andet sund­heds­per­so­na­le (f.eks. læger eller sygehuse).

I oven­stå­en­de til­fæl­de vil du typisk på for­hånd have givet samtyk­ke til, at kom­mu­nen eller din for­sik­ring må ind­hen­te de pågæl­den­de erklæ­rin­ger eller atte­ster. Lige­som du har ret til at se ind­hol­det i det, jeg skri­ver, inden det­te sen­des afsted. Alter­na­tivt kan du have ønsket, at jeg (mod beta­ling) vide­re­gi­ver infor­ma­tio­ner om dig til enten en læge eller en sygehusafdeling.

Und­ta­gel­ser her­fra er dog de situ­a­tio­ner, hvor jeg har oplys­nings- eller under­ret­nings­pligt ifm. for­hin­dring af umid­del­bart fore­stå­en­de ska­de på dig selv eller andre samt ift. evt. børn.

Er du hen­vist til behand­ling hos mig af Prescri­ba, vide­re­gi­ver jeg i løbet af for­lø­bet hhv. ved afslut­ning af for­lø­bet infor­ma­tio­ner til Prescri­ba om for­lø­bet. Her­un­der f.eks. infor­ma­tio­ner om det over­ord­ne­de emne for behand­lin­gen, anvend­te meto­der, behand­lings­mål, for­løb af behand­lin­gen, evt. ansøg­ning om for­læn­gel­se af behand­ling og argu­men­ta­tion her­for, infor­ma­tion om afslut­ning af for­lø­bet samt sta­tus ved afslut­ning af for­lø­bet, dato­er for behandling.

Videregivelse af data til virksomheder udenfor EU/EØS

Jeg er ikke etab­le­ret uden for EU/EØS, og data vide­re­gi­ves ikke til virk­som­he­der etab­le­ret uden­for EU/EØS.

Hvordan videregiver jeg dine personoplysninger?

Såfremt jeg har behov for at sen­de per­so­nop­lys­nin­ger ved­rø­ren­de dig, sen­des dis­se enten via en sik­ker kom­mu­ni­ka­tions­løs­ning med et luk­ket login­room eller med alm. post (brev, pakke).

Ønsker du ikke at give mig dine personoplysninger

Det er fri­vil­ligt for dig, hvor­vidt du vil give mig dine per­so­nop­lys­nin­ger, dvs. hvor­vidt du vil lade mig ind­sam­le dine per­so­nop­lys­nin­ger. Ønsker du ikke at give mig dine per­so­nop­lys­nin­ger hhv. ønsker du ikke, at jeg ind­sam­ler eller opbe­va­rer dis­se, vil det dog, i de fle­ste til­fæl­de, have den kon­se­kvens, at jeg ikke kan behand­le dig.

Hvordan slettes data?

Jeg er som udgangs­punkt for­plig­tet til at opbe­va­re din jour­nal i 5 år efter sid­ste til­fø­jel­se til jour­na­len (LBK nr. 52 af 24/01/2018 §14 stk. 2; BEK 567 af 19/05/2017 §6 stk. 1). Hvor­for din jour­nal som udgangs­punkt vil bli­ve destru­e­ret 5 år efter sid­ste til­fø­jel­se til jour­na­len. I til­fæl­de, hvor der er opstå­et kla­ger, tvi­ster, erstat­nings­sa­ger el. lign., vil jour­na­len dog først kun­ne destru­e­res, når kla­ge­sa­gen, tvi­sten eller erstat­nings­sa­gen er ende­ligt afslut­tet (BEK nr. 567 § 6, stk. 2).

Fysi­ske papi­rer makuleres.

Hvilke rettigheder har du?

If. per­son­da­ta­for­ord­nin­gen, har du en ræk­ke ret­tig­he­der, her­un­der ret­ten til: Ind­sigt i per­so­nop­lys­nin­ger, ændring af ukor­rek­te oplys­nin­ger, slet­ning af oplys­nin­ger, begræns­ning af oplys­nin­ger, data­porta­bi­li­tet, ind­si­gel­se mod behand­lin­gen af per­so­nop­lys­nin­ger og mulig­hed for at kla­ge til en kom­pe­tent til­syns­myn­dig­hed. Nog­le af dis­se ret­tig­he­der begræn­ses dog i den­ne sam­men­hæng af anden lovgivning.

Ind­sigt i per­so­nop­lys­nin­ger: Du har efter fore­spørgsel mulig­hed for at se de oplys­nin­ger, jeg har om dig, i din jour­nal (LBK nr. 52 af 24/01/2018 §14 stk. 3). If. LBK nr. 52 af 24/01/2018 §14 stk. 4 kan aktind­sig­ten dog begræn­ses i det omfang, hvor [din] inter­es­se i aktind­sigt fin­des at bur­de vige for afgø­ren­de hen­syn til [dig] eller til andre pri­va­te inter­es­ser”.

Ændring af ukor­rek­te oplys­nin­ger: Bemærk: Da, der if. BEK nr. 567 §5 stk. 1 og 2 ikke, må ske slet­ning i patientjour­na­ler, men ale­ne ret­tel­se og til­fø­jel­se, har du mulig­hed for at få kor­ri­ge­ret ukor­rek­te oplys­nin­ger om dig i form af et til­fø­jel­ses­no­tat med en berig­ti­gel­se. De oprin­de­li­ge for­ker­te oplys­nin­ger kan dog ikke slettes.

Slet­ning af oplys­nin­ger: Bemærk: Ret­ten til slet­ning modi­fi­ce­res af BEK nr. 567 af 19/05/2017 §5 stk. 1 og 2, som bestem­mer, at der ikke må ske slet­ning i patientjour­na­ler, men ale­ne ret­tel­se og til­fø­jel­se. Det er m.a.o. ikke muligt at få slet­tet oplys­nin­ger i journalen.

Begræns­ning af oplys­nin­ger: Prak­tisk bety­der det­te, at jour­na­len skal inde­hol­de rele­van­te oplysninger.

Data­porta­bi­li­tet: dvs., at du i vis­se til­fæl­de har ret til at mod­ta­ge oplys­nin­ger­ne i din jour­nal i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat samt at få over­ført dis­se per­so­nop­lys­nin­ger fra en data­ansvar­lig til en anden uden hin­dring. Ønsker du din jour­nal over­ført til en anden auto­ri­se­ret psy­ko­log, over­fø­res plig­ter­ne ifm. opbe­va­ring og slet­ning af jour­na­len til den pågæl­den­de psy­ko­log (BEK nr. 567 af 19/05/2017 §6 stk. 4), såle­des at jeg ikke læn­ge­re er ansvar­lig for din journal.

Ind­si­gel­se mod behand­lin­gen af per­so­nop­lys­nin­ger­ne, her­un­der ift. auto­ma­ti­se­ret, indi­vi­du­el beslut­nings­tag­ning (såkaldt ”pro­fi­le­ring”): Du har i vis­se til­fæl­de ret til at gøre ind­si­gel­se mod min ellers lov­li­ge behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Jeg anven­der ikke profilering.

Du kan læse mere om dine ret­tig­he­der i Data­til­sy­nets vej­led­ning om de regi­stre­re­des ret­tig­he­der, som du fin­der på www.datatilsynet.dk.

Mulig­hed for at kla­ge til en kom­pe­tent til­syns­myn­dig­hed: Du har ret til at ind­gi­ve en kla­ge til Data­til­sy­net, hvis du er util­freds med den måde, jeg behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger på.

Data­til­sy­net
Carl Jacob­sens Vej 35
2500 Val­by
Tlf: 33 19 32 00

Du kan fin­de yder­li­ge­re oplys­nin­ger om Data­tilt­sy­net på: www.datatilsynet.dk

Ift. kla­ger se:  https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/klage-til-datatilsynet .

Er du util­freds med den måde, jeg hånd­te­rer oplys­nin­ger om dig på, vil jeg meget ger­ne vide det. På den måde har jeg, om muligt, mulig­hed for at ændre det, du er util­freds med.

Tilbagekaldelse af samtykke

I det omfang behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger ale­ne er base­ret på samtyk­ke, har du ret til at til­ba­ge­kal­de samtyk­ket. Til­ba­ge­kal­der du samtyk­ket, har det ikke betyd­ning for behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger for­ud for til­ba­ge­kal­del­se af samtyk­ket. Det­te gæl­der også vide­re­gi­vel­se af dine per­so­nop­lys­nin­ger base­ret på samtyk­ke for­ud for til­ba­ge­træk­ning heraf.

Til­ba­ge­kal­der du dit samtyk­ke til, at jeg må behand­le dine per­son­da­ta, vil jeg pga. psy­ko­lo­gers pligt til at føre ord­ne­de opteg­nel­ser, sta­dig skul­le opbe­va­re din jour­nal i 5 år efter sid­ste til­fø­jel­se her­til (LBK nr. 52 af 24/01/2018 §14 stk. 1 og 2; BEK nr. 567 af 19/05/2017 § 6). Det­te, selv­om jeg ophø­rer med at behand­le dine persondata.

Til­ba­ge­kal­del­se af samtyk­ke ved­rø­rer kun den behand­ling af oplys­nin­ger, der sker på bag­grund af det med­del­te samtyk­ke. Til­ba­ge­kal­del­se af samtyk­ke ved­rø­rer ikke den behand­ling af oplys­nin­ger, der sker på bag­grund af det rets­grund­lag, der er angi­vet i afsnit­tet ”Hvad er rets­grund­la­get for behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger?” ovenfor.

Vil du gøre brug dine rettigheder ift. persondataforholdningen?

Du kan kon­tak­te mig, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.