Kontakt psykolog Eileen Köhler — psykolog i Aalborg

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Kon­takt Aal­borg psy­ko­log Eile­en Köhler

Du kan rin­ge til psy­ko­log Eile­en Köh­ler, psy­ko­log i Aal­borg, på tlf. 60 66 32 33 eller skri­ve til psy­ko­log Eile­en på neden­stå­en­de adres­se. Ønsker du at kon­tak­te psy­ko­log Eile­en elek­tro­nisk hhv. at sen­de oplys­nin­ger elek­tro­nisk, vil jeg bede dig om at anven­de lin­ket send sik­ker til psy­ko­log Eile­en. Angiv ven­ligst dit mobil­te­le­fon­num­mer eller et kode­ord, jeg kan sik­re svar­mai­len med, når du skri­ver til mig, psy­ko­log Eile­en Köh­ler, via linket.

 

Psy­ko­lo­gisk Råd­giv­ning og Tera­pi
v. Eile­en Köh­ler
Alga­de 44 1.sal
9000 Aal­borg

Tele­fon: 60 66 32 33Ring op
Send sik­kert

Klik for et stør­re billede

Indgang til 1. sal og venteværelse

Ind­gang til 1. sal sker via den bue­de dør i tår­net. Følg vin­del­trap­pen af sten op til 1. sal og følg gan­gen til det før­ste loka­le med trægulv, hvor vi har ven­te­væ­rel­se. Tag plads på en af sto­le­ne i ven­te­væ­rel­set. Jeg hen­ter dig til aftalt tid. Let­te­re for­sin­kel­ser kan forekomme.

Nede­nun­der fin­der du en ræk­ke bil­le­der, der kan hjæl­pe dig på vej.

Indgang til psykolog Eileen Köhler i Aalborg via den buede dør i tårnet
Ind­gang til psy­ko­log Eile­en Köh­ler i Aal­borg via den bue­de dør i tårnet
Indgangsdør psykolog Aalborg
Den bue­de dør i tårnet
Venteværelse psykolog Aalborg
Ven­te­væ­rel­set til psy­ko­log Eile­en Köh­ler Aalborg

I bil — gode parkeringsmuligheder

I områ­det fin­der du fle­re gode par­ke­rings­mu­lig­he­der såsom Par­ke­rings­an­læg­get Budol­fi Pads, Sal­ling P‑Hus, Palads Par­ke­ring, Fri­is Par­ke­rings Hus og par­ke­rings­plad­sen ved Gåsepigen.

Med offentlig transport

Kli­nik­ken lig­ger i gåaf­stand fra Aal­borg Bane­gård og bus­ter­mi­nal. Der er end­vi­de­re gode bus­for­bin­del­ser via Østerå, Vester­bro, Vin­gårds­ga­de og Borgergade/Ved Stranden.

På cykel

Der er gode mulig­he­der for cykel­par­ke­ring på Gam­mel Torv både for­an ”Det gam­le Post­hus” og for­an Budol­fi Kirke.