Parterapi Aalborg uden ventetid

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Parterapi i Aalborg

Har I udfor­drin­ger i jeres par­for­hold, som I ikke kan løse selv? Føler I jer fan­get i kon­stan­te kon­flik­ter, mang­len­de kom­mu­ni­ka­tion eller andre pro­ble­mer? Sav­ner I nær­vær, tryg­hed, aner­ken­del­se, til­lid eller inti­mi­tet i par­for­hol­det? I behø­ves ikke være ale­ne, og hjæl­pen, i form af par­te­ra­pi, er ikke langt væk!

Eileen Köhler – din psykolog og parterapeut i Aalborg

Jeg til­by­der pro­fes­sio­nel par­te­ra­pi i Aal­borg uden ven­te­tid. Som psy­ko­log og par­te­ra­pe­ut for­står jeg de kom­plek­se udfor­drin­ger, par kan stå over­for, og jeg er her for at hjæl­pe jer med at navi­ge­re gen­nem dem. Sam­men vil vi udfor­ske det under­lig­gen­de møn­ster i par­for­hol­det, der for­år­sa­ger kon­flik­ter og fin­de effek­ti­ve løsninger.

Er du/I inter­es­se­re­de i par­te­ra­pi, kan du/I rin­ge til mig på 60 66 32 33 eller kon­tak­te mig via send sik­kert til psy­ko­log Eile­en.

Hyppige årsager til at par søger parterapi hos mig

Der er man­ge for­skel­li­ge grun­de til, at par søger par­te­ra­pi, f.eks.:

 • Hyp­pi­ge skæn­de­ri­er eller til­ba­ge­ven­den­de kon­flik­ter om sam­me problemstilling,
 • mang­len­de kommunikation,
 • uenig­hed om bør­ne­op­dra­gel­se eller pro­ble­mer med et af børnene,
 • syg­dom hos en af jer, bør­ne­ne eller en anden vig­tig per­son i jeres liv (f.eks. en af jeres forældre),
 • døds­fald i familien,
 • Svigt, løgn eller utroskab,
 • tab af eller mang­len­de nær­hed (roman­tik) eller inti­mi­tet (ero­tik),
 • over­vej­el­ser om skils­mis­se eller brud,
 • ønske om at sik­re et godt sam­ar­bej­de efter en skils­mis­se og
 • van­ske­li­ge opvækstvil­kår gør det van­ske­ligt for en eller beg­ge af jer at ind­gå i et parforhold.

I er selv­føl­ge­lig også vel­kom­ne til at hen­ven­de jer, hvis I søger hjælp af en anden årsag.

Hvordan arbejder vi i parterapien?

I par­te­ra­pi­en arbej­der vi i fle­re trin bestå­en­de af en ræk­ke afkla­ren­de sam­ta­ler efter­fulgt af 3 egent­lig par­te­ra­pe­u­ti­ske trin. I de ind­le­den­de sam­ta­ler arbej­der vi med at lære hin­an­den at ken­de og med at afklare:

 • Hvad der gør, at I søger par­te­ra­pi net­op nu,
 • Hvad I ønsker hjælp til,
 • Hvor­dan I hver især for­står den pro­blem­stil­ling, I ønsker hjælp til,
 • Hvil­ke for­vent­nin­ger I hver især har til parterapien,
 • Hvil­ke erfa­rin­ger I hver især har med nære rela­tio­ner og
 • Om I beg­ge to er indstil­let på at arbej­de parterapeutisk.

På det før­ste egent­li­ge par­te­ra­pe­u­ti­ske trin arbej­der vi med at afdæk­ke, hvad der sker i og imel­lem jer i situ­a­tio­ner, hvor det bli­ver svært. Hvad ople­ver, tæn­ker, føler og gør I hver især, og hvor­dan for­står jeres part­ner dis­se hand­lin­ger og rea­ge­rer her­på? Som vi arbej­der os igen­nem fle­re situ­a­tio­ner, vil det som regel vise sig, at det er det sam­me under­lig­gen­de møn­ster, I igen og igen fan­ges i.

På andet trin i par­te­ra­pi­en går vi tæt­te­re på møn­ste­ret og udfor­sker det­te nær­me­re. Sam­ti­dig arbej­der vi med, at I – med min støt­te – bli­ver bed­re til at hand­le ander­le­des i de situ­a­tio­ner, hvor møn­ste­ret tager jer. Med tiden vil I ople­ve, at I også uden­for vores sam­ta­ler bli­ver bed­re til at gen­ken­de, når møn­ste­ret tager jer, og bli­ver bed­re til bevidst at gøre noget andet, når dis­se situ­a­tio­ner opstår.

I den tred­je og afslut­ten­de fase i par­te­ra­pi­en vil vi arbej­de med den udvik­ling, I som par har gen­nem­gå­et i par­te­ra­pi­en. Vi vil end­vi­de­re se på, hvor­dan den udvik­ling, I har gen­nem­gå­et, vil kom­me til udtryk i jeres par­for­hold i frem­ti­den, når I igen møder vanskeligheder.

Hvad er min rolle som psykolog og parterapeut?

Min rol­le som psy­ko­log og par­te­ra­pe­ut er:

 • at tyde­lig­gø­re, hvad der sker inden i hver af jer og imel­lem jer, når møn­ste­ret går i gang,
 • at hjæl­pe jer med:
  • bed­re at kun­ne udtryk­ke, hvad I hver især har brug for i situ­a­tio­nen og
  • bed­re at kun­ne hand­le i over­ens­stem­mel­se med jeres egne og den andens behov i situ­a­tio­ner, hvor der bli­ver svært.

Det­te for, at I på sigt når til et sted, hvor I ople­ver at kun­ne fin­de støt­te og omsorg hos hin­an­den, når I har behov herfor.

Som psy­ko­log og par­te­ra­pe­ut væl­ger jeg med andre ord ikke side, men prø­ver at hol­de og tyde­lig­gø­re jeres beg­ge tos erfa­rin­ger sam­ti­digt. Det­te med det for­mål, at I kan øve jer i at høre og fin­de hin­an­den, når I har behov for hinanden.

Hvor længe tager det?

Der er tale om kort­tids­be­hand­ling. Det vil sige, at par­te­ra­pi­en, afhæn­gigt af jeres spe­ci­fik­ke pro­blem­stil­ling, vil vare mel­lem 6 og 25 samtaler.

Hvad koster parterapi?

Pri­sen for en ses­sion, dvs. 90 minut­ters sam­ta­le med beg­ge part­ne­re inklu­si­ve afta­le af ny tid koster 1.400 kr.

Da par­te­ra­pi aktu­elt ikke dæk­kes af for­sik­rin­ger eller læge­hen­vis­nin­ger, er det vig­tigt, at I på for­hånd over­ve­jer, hvor man­ge pen­ge I er vil­li­ge til at bru­ge. Såle­des, at vi kan plan­læg­ge rele­vant i for­hold hertil.

Hvornår kan vi starte i behandling?

Jeg kan aktu­elt til­by­de jer opstart med kort eller ingen ven­te­tid. Det vil sige, at det i øje­blik­ket er muligt at opstar­te behand­lin­gen inden­for 1–2 uger.

Skal alle parforhold reddes?

Ikke alle par­for­hold skal red­des. Det kan dog give god mening at gå i par­te­ra­pi, også når for­hol­det skal ende. Det kan være, at I har børn sam­men, som I skal sam­ar­bej­de om efter et brud eller en skils­mis­se. Eller det kan tæn­kes, at I har brug for at bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan I hver især bidra­ger til møn­ste­ret, for at I kan star­te ud i nye par­for­hold med en anden ro og for­stå­el­se for, hvad der gik galt.

Kan jeg få hjælp til mit parforhold, hvis min partner ikke ønsker parterapi?

Ja. Vi kan godt arbej­de med dine ønsker, behov og van­ske­lig­he­der i for­hold til par­for­hol­det, også hvis din part­ner ikke ønsker at deltage.

Er du/I inter­es­se­re­de i par­te­ra­pi, kan du/I rin­ge til mig på 60 66 32 33 eller kon­tak­te mig via send sik­kert til psy­ko­log Eileen

Hvornår er parterapi ikke den rette metode?

Par­te­ra­pi er ikke den ret­te meto­de, når:
• den ene part­ner begår vold mod den anden part­ner for at kon­trol­le­re den­ne,
• der er igang­væ­ren­de utro­skab,
• den ene eller beg­ge part­ne­re har et aktivt mis­brug (f.eks. alko­hol, stof­fer, pil­ler, spil eller porno).

Parterapi og vold i parforholdet

I til­fæl­de, hvor den ene part­ner begår vold mod den anden part­ner for at kon­trol­le­re den­ne, vur­de­res par­te­ra­pi ikke sik­ker. Før­ste skridt vil her være at sik­re, at den volds­ud­sat­te part­ner kom­mer i sik­ker­hed. Søg hjælp her­til hos orga­ni­sa­tio­ner, der hjæl­per voldsudsatte.


Det er muligt at arbej­de med vold i par­for­hold, hvor vol­den opstår spon­tant som led i, at skæn­de­ri­er eska­le­rer. Ople­ver I, at jeres skæn­de­ri­er kan eska­le­re til vold (f.eks. kasten med gen­stan­de, skub, spark eller slag), er I vel­kom­ne til at kon­tak­te mig på 60 66 32 33 eller elek­tro­nisk via send sik­kert til psy­ko­log Eile­en for at afta­le en afkla­ren­de sam­ta­le, hvor vi sam­men under­sø­ger vol­den i jeres par­for­hold og sik­rer, at det er sik­kert at arbej­de med parterapi.

Parterapi og igangværende utroskab

I til­fæl­de, hvor der er igang­væ­ren­de utro­skab, er det nød­ven­digt først at stop­pe utro­ska­ben for at kun­ne arbej­de med jeres par­for­hold uden en anden kon­kur­re­ren­de relation.


Er der igang­væ­ren­de utro­skab i jeres par­for­hold, er I vel­kom­ne til at kon­tak­te mig på 60 66 32 33 eller via send sik­kert til psy­ko­log Eile­en for at afta­le en afkla­ren­de sam­ta­le her­om. Til sam­ta­len taler vi om, hvor­dan I hver især ople­ver utro­ska­ben, og om, hvor­vidt den utro part er vil­lig til at stop­pe utroskaben.

Parterapi efter afsluttet misbrug

I til­fæl­de, hvor der er et aktivt mis­brug, er det nød­ven­digt først at stop­pe mis­bru­get for at kun­ne arbej­de par­te­ra­pe­u­tisk med jeres par­for­hold. Det­te skyl­des, at et igang­væ­ren­de mis­brug som regel med­fø­rer til­lids­brud, svigt og bedrag.


Efter endt mis­brug, er det muligt at arbej­de par­te­ra­pe­u­tisk med:
• de til­lids­brud og svigt, mis­bru­get har givet anled­ning til, og
• med at for­stå, hvor­dan møn­stret i jeres par­for­hold kan have været med­vir­ken­de til, at mis­bru­get opstod.
Det­te for at gene­tab­le­re til­li­den og tryg­he­den i jeres rela­tion, styr­ke jeres rela­tion og udvik­le andre måder, hvor­på I i frem­ti­den kan hjæl­pe hin­an­den med at hånd­te­re van­ske­li­ge tan­ker og følel­ser i jeres par­for­hold. Er I inter­es­se­ret i at arbej­de med jeres par­for­hold efter ophør af et mis­brug, er I vel­kom­ne til at rin­ge til mig på 60 66 32 33 eller skri­ve til mig via send sik­kert til psy­ko­log Eile­en.