Psykolog Aalborg — individuel terapi og parterapi ved psykolog Eileen Köhler

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Angst

For de fle­ste er det meget ube­ha­ge­ligt at ople­ve angst. Der­for er det natur­ligt at for­sø­ge at und­gå situ­a­tio­ner, hvor du ople­ver angst. Ofte med­fø­rer det­te dog, at din liv­s­ud­fol­del­se ind­skræn­kes, og ang­sten spre­der sig til stør­re dele af dit liv.

Få hjælp til at ven­de til­ba­ge til de akti­vi­te­ter, der bety­der noget for dig i dit liv.

 

Stress

Stress opstår, når du igen­nem læn­ge­re tid yder mere, end du reelt har over­skud til. Stress kan skyl­des for­hold på arbejds­plad­sen, i hjem­met eller i fri­ti­den, og kan skyl­des uri­me­li­ge betin­gel­ser eller ændrin­ger i dine livs­omstæn­dig­he­der, du ikke har haft til­stræk­ke­lig mulig­hed for at ompri­o­ri­te­re dine kræf­ter ift..

Få hjælp til at ned­brin­ge din stress

Depression

Lider du af depres­sion, vil du som regel ople­ve at være trist eller ked af det gen­nem læn­ge­re tid hver dag uden nød­ven­dig­vis at vide hvorfor.

Målet er, at du på sigt kan ven­de til­ba­ge til et ind­holds­rigt og menings­fuldt liv.


Traumer/PTSD

Har du har følt dig tru­et på dit liv eller din før­lig­hed, kan du efter­føl­gen­de have svært ved at slip­pe min­der­ne om den fare­tru­en­de situ­a­tion og ople­ve dig i per­ma­nent alarm­be­red­skab eller per­ma­nent træt og ener­gi­for­ladt med behov for at skær­me dig for alt, der min­der dig om den fare­tru­en­de situation.

 

Parterapi

Er jeres par­for­hold under pres? I par­te­ra­pi­en arbej­der vi med at afdæk­ke, hvad der sker imel­lem jer, når par­for­hol­det kom­mer under pres. Lige­som vi arbej­der heni­mod, at jeres par­for­hold igen kan bli­ve en tryg rela­tion præ­get af gen­si­dig åben­hed, til­lid, respekt og empati.

OCD

OCD er en af de psy­ki­ske lidel­ser, der med­fø­rer aller­størst lidel­se. Hel­dig­vis er OCD også en af de psy­ki­ske lidel­ser, vi har effek­ti­ve behand­lings­me­to­der for. Behand­lings­me­to­der, der kan hjæl­pe dig med symp­t­om­re­duk­tion, mind­sket lidel­se og stør­re del­ta­gel­se i livet.

Psykolog Eileen Köhler

Parterapi og individuel terapi i Aalborg

Jeg hed­der Eile­en Köh­ler og arbej­der som psy­ko­log i Aal­borg midt­by. I min prak­sis til­by­der jeg par­te­ra­pi og indi­vi­du­el tera­pi til unge voks­ne og voks­ne i alle aldre. I den indi­vi­du­el­le tera­pi har jeg sær­ligt fokus på psy­ko­te­ra­pe­u­tisk behand­ling af angst, OCD, stress, depres­sion og traumer/PTSD hos voks­ne. Sam­ti­dig kan jeg som psy­ko­log hjæl­pe dig med de fle­ste psy­ko­lo­gi­ske pro­blem­stil­lin­ger i vok­sen­li­vet hhv. hver­da­gen fra livskri­ser over sorg til konflikter.

 

Kognitiv adfærdsterapi Aalborg

I den indi­vi­du­el­le sam­ta­le­te­ra­pi arbej­der jeg pri­mært med for­skel­li­ge til­gan­ge inden­for kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi. Jeg arbej­der med Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py (ACT; udta­les ”act” i et ord) og med com­pas­sionfo­ku­se­ret tera­pi (CFT). To tera­pi­ret­nin­ger, der i Dan­mark anses for hoved­ret­nin­ger inden for kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi. Både ACT og CFT foku­se­rer på at hånd­te­re det, der er svært i livet, på anden vis med hen­blik på at opnå stør­re livskva­li­tet og mod­stands­dyg­tig­hed, når livet er svært.

Psykolog i Aalborg Eileen Köhler

Som psy­ko­log er jeg opta­get af at møde dig med ven­lig­hed, aner­ken­del­se og respekt uan­set, hvad du kom­mer med. Under sam­ta­ler­ne for­hol­der jeg mig på den ene side empa­tisk lyt­ten­de og for­sø­ger at for­stå, hvor­dan det er at være dig, og hvor­dan ver­den ser ud fra dit per­spek­tiv. På den anden side hjæl­per jeg dig med at være med og se på det, der er svært. Det­te for at hjæl­pe dig med at afve­je dine mulig­he­der og ska­be for­an­dring. Lige­som jeg aktivt støt­ter dig i at til­eg­ne dig nye måder at hånd­te­re dine van­ske­lig­he­der på. Al behand­ling er indi­vi­du­elt til­ret­telagt ud fra den enkel­tes behov.

Kort ventetid eller ingen ventetid

Som psy­ko­log bestræ­ber jeg mig på at have kort ven­te­tid eller ingen ven­te­tid, da det er vig­tigt for mig at kun­ne yde psy­ko­log­hjælp, når du har brug for hjælpen.

Opstart i behand­ling vil som regel være mulig inden­for 1–2 uger. Let øget ven­te­tid kan fore­kom­me i for­bin­del­se med feri­er og helligdage.

Psykolog i Aalborg centrum

Loka­le­mæs­sigt er kli­nik­ken belig­gen­de i smuk­ke, tryg­ge og roli­ge ram­mer på 1. sal i ”Det gam­le Post­hus” på Alga­de 44 i Aal­borg. Den histo­ri­ske byg­ning fra 1908 er smukt belig­gen­de mel­lem Gam­mel Torv og Budol­fi Plads i Aal­borg centrum.

Book tid

Har du spørgs­mål eller ønsker du at bestil­le en tid, er du vel­kom­men til at kon­tak­te mig på tlf. 60 66 32 33 eller via send sik­ker til psy­ko­log Eile­en Köh­ler.

Psykolog i Aalborg Eileen Köhler
Psykolog i Aalborg Eileen Köhler