Psykologisk Rådgivning og Terapi v. Eileen Köhler

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Angst

For de fle­ste er det meget ube­ha­ge­ligt at ople­ve angst. Der­for er det natur­ligt at for­sø­ge at und­gå situ­a­tio­ner, hvor du ople­ver angst. Ofte med­fø­rer det­te dog, at din liv­s­ud­fol­del­se ind­skræn­kes, og ang­sten spre­der sig til stør­re dele af dit liv.

Få hjælp til at ven­de til­ba­ge til de akti­vi­te­ter, der bety­der noget for dig i dit liv.

 

Stress

Stress opstår, når du igen­nem læn­ge­re tid yder mere, end du reelt har over­skud til. Stress kan skyl­des for­hold på arbejds­plad­sen, i hjem­met eller i fri­ti­den, og kan skyl­des uri­me­li­ge betin­gel­ser eller ændrin­ger i dine livs­omstæn­dig­he­der, du ikke har haft til­stræk­ke­lig mulig­hed for at ompri­o­ri­te­re dine kræf­ter ift..

Få hjælp til at ned­brin­ge din stress

Depression

Lider du af depres­sion, vil du som regel ople­ve at være trist eller ked af det gen­nem læn­ge­re tid hver dag uden nød­ven­dig­vis at vide hvorfor.

Målet er, at du på sigt kan ven­de til­ba­ge til et ind­holds­rigt og menings­fuldt liv.

 

 

 

Traumer

Har du har følt dig tru­et på dit liv eller din før­lig­hed, kan du efter­føl­gen­de have svært ved at slip­pe min­der­ne om den fare­tru­en­de situ­a­tion og ople­ve dig i per­ma­nent alarm­be­red­skab eller per­ma­nent træt og ener­gi­for­ladt med behov for at skær­me dig for alt, der min­der dig om den fare­tru­en­de situation.

 

Overvægt

Over­vægt er et kom­plekst pro­blem, der ofte redu­ce­res til at hand­le om over­sky­den­de kal­o­ri­er. Over­vægt er i mine øjne en langt mere kom­pleks pro­blem­stil­ling, som et stort antal fak­to­rer bidra­ger til.

Hvor­for psy­ko­lo­gisk behand­ling af over­vægt i mine øjne er en indi­vi­du­el og kom­pleks proces.

Se en ræk­ke af mine behand­lings­til­bud mål­ret­tet overvægt

Tvangsoverspisning

Ukon­trol­le­ret spis­ning grund­læg­ges ofte, som en reak­tion på en belast­ning, du har svært ved at håndtere.

Ofte stop­per spis­nin­gen ikke, når belast­nin­gen ophø­rer, men fort­sæt­ter i andre situ­a­tio­ner, hvor livet bli­ver svært.

Få hjælp til at for­stå og regu­le­re din spisning

Velkommen til min hjemmeside

Jeg hed­der Eile­en og er psy­ko­log i Aal­borg midt­by. Som psy­ko­log bræn­der jeg for at hjæl­pe men­ne­sker, der af den ene eller anden årsag har behov for at tale med en pro­fes­sio­nel om noget, der er svært i deres liv. Det­te kan både være en egent­lig psy­ki­ske lidel­ser eller såkald­te livsvanskeligheder. 

Men­ne­ske­li­vet er svært, og rum­mer, udover gla­de og posi­ti­ve øje­blik­ke, også mod­gang og smer­te. Alle kan få behov for at tale med en udenforstående.

Udover at arbej­de med angst, stress og depres­sion samt almin­de­li­ge livsvan­ske­lig­he­der, har jeg en inter­es­se for de psy­ki­ske pro­blem­stil­lin­ger, der kan være for­bun­det med overvægt.