Om psykolog Eileen Köhler

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Mit navn er Eile­en. Jeg er uddan­net psy­ko­log fra Aal­borg Uni­ver­si­tet i for­å­ret 2018. I mit psy­ko­log­fag­li­ge vir­ke har jeg hidtil inter­es­se­ret mig for men­ne­sker på kan­ten af arbejds­mar­ke­det og for rusmiddelafhængighed.

Jeg er født og opvok­set i Flens­borg i Tys­kland som del af det dan­ske min­dre­tal i Syds­lesvig. Efter endt gym­na­si­al uddan­nel­se og et sab­batår i USA, rej­ste jeg til Dan­mark for at stu­de­re og leve mit voksenliv.

Pri­vat er jeg gift og mor til en dej­lig dreng.

Kerneværdier i mit psykologfaglige arbejde

Ker­ne­vær­di­er for mig i mit arbej­de som psy­ko­log er: Fag­lig­hed, ordent­lig­hed, rum­me­lig­hed og respekt.

  • Fag­lig­hed bety­der for mig at til­by­de ydel­ser af høj fag­lig kva­li­tet, der tager udgangs­punkt i rele­vant forsk­nings­mæs­sig viden. Også, hvis den­ne viden er ube­kvem eller min­dre salg­bar end lov­nin­ger om på kort tid at ind­fri men­ne­sker inder­ste ønsker og håb.
  • Ordent­lig­hed bety­der for mig: At være ærlig og rea­li­stisk omkring mulig­he­der og begræns­nin­ger ved mit arbej­de, at være ansvars­be­vidst, omhyg­ge­lig og samvit­tig­heds­fuld i mit arbejde.
  • Rum­me­lig­hed bety­der for mig at være til ste­de og give tid og plads til de tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, du har med ind i det tera­pe­u­ti­ske rum. Mit ønske er at for­hol­de mig oprig­tigt nys­ger­rigt under­sø­gen­de ift. din problemstilling.
  • Respekt­fuld bety­der for mig at møde dig som et vær­digt men­ne­ske med egne ønsker, inten­tio­ner og behov og så vidt muligt at vær­ne om dine græn­ser og ikke at for­ce­re ændrin­ger eller kon­fron­ta­tio­ner, du ikke er klar til.

Som psy­ko­log er det mit mål at ska­be et rum, hvor der er tid og ro til, at du kan arbej­de med dine problemstillinger. 

Hvor du føler dig mødt med ven­lig­hed og aner­ken­del­se. Hvor der er plads til, at du kan sid­de med og mær­ke de tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, du har. Og hvor du kan reflek­te­re over, hvor du ønsker at bevæ­ge dig hen, og hvor­dan du kom­mer der­hen. Hastig­hed er ikke i sig selv et mål for mig.