Om psykolog Eileen Köhler

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Mit navn er Eile­en. Jeg er pri­vat­prak­ti­se­ren­de psy­ko­log i Aal­borg midt­by. På min kli­nik arbej­der jeg med en bred vif­te af pro­blem­stil­lin­ger hos unge fra 15 år og voks­ne i alle aldre. Det­te med sær­ligt fokus på: Angst, stress, depres­sion, trau­mer (her­un­der PTSD) og psy­ki­ske pro­blem­stil­lin­ger ifm. over­vægt hhv. høj vægt samt tvangsover­spis­ning (BED).

Jeg er uddan­net psy­ko­log fra Aal­borg Uni­ver­si­tet i for­å­ret 2018. Efter endt stu­die hav­de jeg først en ræk­ke kor­te­re ansæt­tel­ser, hvor jeg har beskæf­ti­get mig med men­ne­sker på kan­ten af arbejds­mar­ke­det, rus­mid­delaf­hæn­gig­hed og trau­ma­ti­se­re­de flygt­nin­ge med PTSD. Hvor efter jeg i som­me­ren 2021 åbne­de min pri­va­te prak­sis i smuk­ke, ældre loka­ler på Bou­le­var­den 16 i Aalborg.

Jeg er født og opvok­set i Flens­borg i Tys­kland, som del af det dan­ske min­dre­tal i Syds­lesvig. Efter endt gym­na­si­al uddan­nel­se og et sab­batår i USA, rej­ste jeg til Dan­mark for at stu­de­re og leve mit voksenliv.

Pri­vat er jeg gift og mor til en dej­lig dreng.

Som psy­ko­log er jeg opta­get af at til­by­de psy­ko­log­fag­li­ge ydel­ser af høj kva­li­tet til faste, lave priser.

Lige­som jeg væg­ter løben­de fag­lig udvik­ling gen­nem kur­ser, lit­te­ra­tur­stu­di­er og super­vi­sion højt. Jeg er aktu­elt i gang med en 2 årig spe­ci­a­listud­dan­nel­se for læger og psy­ko­lo­ger i com­pas­sionfo­ku­se­ret tera­pi, kort CFT, ved Kog­ni­tiv Tera­pi Cen­ter Århus og mod­ta­ger løben­de super­vi­sion inden for ACT og CFT. Klik her for at se en liste over kur­ser, jeg har del­ta­get i.

Kerneværdier i mit psykologfaglige arbejde

Ker­ne­vær­di­er for mig i mit arbej­de som psy­ko­log er: Fag­lig­hed, ordent­lig­hed, rum­me­lig­hed og respekt.

  • Fag­lig­hed bety­der for mig at til­by­de ydel­ser af høj fag­lig kva­li­tet, der tager udgangs­punkt i rele­vant forsk­nings­mæs­sig viden. Også, hvis den­ne viden er ube­kvem eller min­dre salg­bar end lov­nin­ger om på kort tid at ind­fri men­ne­sker inder­ste ønsker og håb.
  • Ordent­lig­hed bety­der for mig: At være ærlig og rea­li­stisk omkring mulig­he­der og begræns­nin­ger ved mit arbej­de, at være ansvars­be­vidst, omhyg­ge­lig og samvit­tig­heds­fuld i mit arbejde.
  • Rum­me­lig­hed bety­der for mig at være til ste­de og give tid og plads til de tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, du har med ind i det tera­pe­u­ti­ske rum. Mit ønske er at for­hol­de mig oprig­tigt nys­ger­rigt under­sø­gen­de ift. din problemstilling.
  • Respekt­fuld bety­der for mig at møde dig som et vær­digt men­ne­ske med egne ønsker, inten­tio­ner og behov og så vidt muligt at vær­ne om dine græn­ser og ikke at for­ce­re ændrin­ger eller kon­fron­ta­tio­ner, du ikke er klar til.

Som psy­ko­log er det mit mål at ska­be et rum, hvor der er tid og ro til, at du kan arbej­de med dine problemstillinger. 

Hvor du føler dig mødt med ven­lig­hed og aner­ken­del­se. Hvor der er plads til, at du kan sid­de med og mær­ke de tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, du har. Og hvor du kan reflek­te­re over, hvor du ønsker at bevæ­ge dig hen, og hvor­dan du kom­mer der­hen. Hastig­hed er ikke i sig selv et mål for mig.