Om psykolog Eileen Köhler

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Om psykolog Eileen Köhler — privatpraktiserende psykolog i Aalborg

Mit navn er Eile­en Köh­ler. Jeg har siden som­me­ren 2021 arbej­det som pri­vat­prak­ti­se­ren­de psy­ko­log i Aal­borg Midt­by. I min prak­sis arbej­der jeg med psy­ko­te­ra­pi med unge voks­ne og voks­ne i alle aldre. Jeg har sær­ligt fokus på par­te­ra­pi og indi­vi­du­el psy­ko­te­ra­pe­u­tisk behand­ling af angst, OCD, stress, depres­sion og trau­mer. Der­u­d­over arbej­der jeg bredt med de fle­ste pro­blem­stil­lin­ger i vok­sen­li­vet og hver­da­gen her­un­der livskri­ser, syg­dom, sorg og konflikter.

Uddannet psykolog i Aalborg med bredt erfaringsgrundlag

Jeg er uddan­net psy­ko­log fra Aal­borg Uni­ver­si­tet i for­å­ret 2018. Efter endt stu­die hav­de jeg en ræk­ke kor­te­re ansæt­tel­ser, hvor jeg har arbej­det med:

 • men­ne­sker på kan­ten af arbejdsmarkedet,
 • scre­e­ning og behand­ling af men­ne­sker med rus­mid­delaf­hæn­gig­hed og sam­ti­di­ge psy­ki­ske lidel­ser og
 • behand­ling af PTSD hos flygt­nin­ge, der har været udsat for trau­ma­ti­ske hændelser.

I dis­se stil­lin­ger har jeg erhver­vet mig en bred viden om diag­no­stik og behand­ling af psy­ki­ske lidel­ser hos voks­ne. Her­un­der sær­ligt diag­no­stik og behand­ling af PTSD og psy­ki­ske lidel­ser karak­te­ri­se­ret ved høj angst og hhv. eller høj skam.

Psykolog Eileen Köhler anvender metoder indenfor kognitiv adfærdsterapi

Meto­de­mæs­sigt har jeg spe­ci­a­li­se­ret mig inden­for kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi og ople­vel­ses­ba­se­ret psy­ko­te­ra­pi. Inden­for paraply­en af kog­ni­ti­ve adfærds­te­ra­pi­er arbej­der jeg pri­mært med Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py, ACT (udta­les ”act” i et ord), og com­pas­sionfo­ku­se­ret tera­pi, CFT.

Des­u­den har jeg beskæf­ti­get mig ind­gå­en­de med en ræk­ke for­skel­li­ge behand­lings­me­to­der, hvis for­mål er eks­po­ne­ring af PTSD patien­ter for den eller de trau­ma­ti­ske hæn­del­ser, der udlø­ste eller er del af PTS­Den. Dvs. behand­lings­me­to­der, hvor patien­ten under kon­trol­le­re­de for­hold og på syste­ma­tisk vis gen­for­tæl­ler og genop­le­ver trau­ma­ti­ske begi­ven­he­der med hen­blik på at ned­brin­ge PTSD-symp­to­mer. Også dis­se meto­der fal­der over­ord­net under paraply­be­teg­nel­sen kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi.

Sidst på den­ne side fin­der du en over­sigt over de kur­ser og uddan­nel­ser, jeg har taget som psy­ko­log samt over mine tid­li­ge­re ansæt­tel­ser som psykolog.

Som psy­ko­log i Aal­borg er jeg opta­get af:

 • at møde mine kli­en­ter på empa­tisk vis med ven­lig­hed og aner­ken­del­se net­op der, hvor de er,
 • at til­by­de effek­ti­ve, indi­vi­du­elt til­ret­telag­te behandlingsforløb,
 • at til­by­de psy­ko­log­fag­li­ge ydel­ser af høj kva­li­tet til fai­re pri­ser og
 • løben­de fag­lig udvik­ling ved hjælp af super­vi­sion, kur­ser og litteraturstudier.

Psykolog Eileens kerneværdier

Ker­ne­vær­di­er i mit arbej­de som psy­ko­log er: Fag­lig­hed, ordent­lig­hed, rum­me­lig­hed og det at være respektfuld.

 • Fag­lig­hed bety­der for mig at til­by­de ydel­ser af høj fag­lig kva­li­tet, der tager udgangs­punkt i rele­vant forsk­nings­mæs­sig viden. Også, hvis den­ne viden er ube­kvem eller min­dre salg­bar end løf­ter om på kort tid at ind­fri men­ne­skers inder­ste ønsker og håb.
 • Ordent­lig­hed bety­der for mig at være ærlig og rea­li­stisk omkring mulig­he­der og begræns­nin­ger ved mit arbej­de, at være ansvars­be­vidst, omhyg­ge­lig og samvit­tig­heds­fuld i mit arbejde.
 • Rum­me­lig­hed bety­der for mig at være til ste­de og give tid og plads til de tan­ker, følel­ser og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, der er i det tera­pe­u­ti­ske rum. Mit ønske er at for­hol­de mig oprig­tigt under­sø­gen­de i for­hold til din problemstilling.
 • At være respekt­fuld bety­der for mig at møde dig ven­ligt og aner­ken­den­de som et vær­digt og vær­di­fuldt men­ne­ske med egne ønsker, inten­tio­ner og behov og så vidt muligt at vær­ne om dine græn­ser og ikke at for­ce­re ændrin­ger eller kon­fron­ta­tio­ner, du end­nu ikke er klar til.

Som men­ne­sker er jeg empa­tisk, jord- og naturbunden.

Uddannelsesbaggrund:

2012–2018        Psy­ko­logstu­die ved Aal­borg Universitet.

Arbejdsforhold:

2018–2019:

Psy­ko­log ved Job- og Aktiv­hu­set samt Uddan­nel­ses­hu­set i Aal­borg Kom­mu­ne. Scre­e­nin­ger af bor­ge­re for psy­ki­ske lidel­ser, beskri­vel­se af bor­ge­res res­sour­cer og bar­ri­e­rer ift. arbejds­mar­ke­det og fag­lig spar­ring med andet job­cen­ter­per­so­na­le ift. det beskæf­ti­gel­ses­ret­te­de arbej­de med kon­kre­te borgere.

2019–2020:

Psy­ko­log ved Aal­borg Rus­mid­del­af­snit. Scre­e­nin­ger for psy­ki­ske lidel­ser samt rus­mid­del­be­hand­ling af bor­ger med sam­ti­di­ge psy­ki­ske lidelser.

2020–2021:

Psy­ko­log ved Reha­bi­li­te­rings­cen­ter for Flygt­nin­ge Region Nord­jyl­land. Psy­ko­log­be­hand­ling af flygt­nin­ge med PTSD udløst af krigstrau­mer, for­føl­gel­se og/eller udsæt­tel­se for tortur.

2021–                

Selv­stæn­dig psy­ko­log hos Psy­ko­lo­gisk Råd­giv­ning og Tera­pi v. Eile­en Köh­ler. Pri­vat­prak­ti­se­ren­de psy­ko­log i Aal­borg Midtby.

Psykolog Eileens kurser

 • 2024 EFT: Atta­ch­ment Sci­en­ce in Pra­cti­ce v. dr. Sue John­son, Lean­ne Camp­bell, Kat­hryn Reem and Jim Fur­row, Psy­chwi­re (16 timer).
 • 2022–2023 Den gode patient­sam­ta­le v. psy­ko­log Marie Lou­i­se Rimestad, ph.d., og psy­ko­log Lone Algot Jep­pe­sen. (30 timers intro­duk­tions­kur­sus til emo­tions­fo­ku­se­ret par­te­ra­pi (EFT).
 • 2021–2022 Spe­ci­a­listud­dan­nel­se for læger og psy­ko­lo­ger i com­pas­sionfo­ku­se­ret tera­pi (CFT), Kog­ni­tiv Tera­pi Cen­ter Århus (30 dage).
 • 2022 BED på et vægt­neut­ralt grund­lag, psy­ko­log Lene Mey­er og diætist Inger Bols (21 timer).
 • 2021 ACT for Depres­sion and Anxie­ty Disor­ders, dr. Russ Har­ris, Psy­chwi­re (16 timer).
 • 2020 Trau­ma-Focu­sed ACT, dr. Russ Har­ris, Psy­chwi­re (16 timer).
 • 2020 ACT for Begin­ners, dr. Russ Har­ris, Psy­chwi­re (16 timer).
 • 2019 Sam­ta­ler m. kri­se­ram­te 1, Fol­ke­u­ni­ver­si­tet Aal­borg (14 timer).
 • 2019 Per­son­lig­heds­for­styr­rel­ser, Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet Aal­borg (21 timer).
 • 2019 WAIS-IV Asses­sment af intel­li­gens, Fol­ke­u­ni­ver­si­tet Aal­borg (14 timer).
 • 2018 Super­vi­sion af andre fag­grup­per, Fol­ke­u­ni­ver­si­tet Aal­borg (14 timer).