Psykolog Aalborg angst

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Oplever du angst? — Aalborg psykolog Eileen Köhler hjælper

Jeg, psy­ko­log Eile­en, pri­vat­prak­ti­se­ren­de psy­ko­log i Aal­borg har spe­ci­a­li­se­ret mig i behand­ling af angst.

Symptomer på angst

Angst viser sig almin­de­lig­vis ved en ræk­ke fysi­ske og psy­ki­ske symptomer.

Typi­ske fysi­ske angst­symp­to­mer er:

 • Hjer­te­ban­ken,
 • sve­den,
 • rysten,
 • en tør for­nem­mel­se i munden,
 • svært ved at træk­ke vejret,
 • en for­nem­mel­se af at bli­ve kvalt,
 • tryk­ken i brystet,
 • kval­me,
 • uro i maven,
 • hede­tu­re og kuldegysninger,
 • svim­mel­hed og
 • slø­ret syn.

Typi­ske psy­ki­ske eller tan­ke­mæs­si­ge symp­to­mer ifm. angst er:

 • Kata­stro­fe­tan­ker om, at der vil ske dig eller dine nær­me­ste noget,
 • en udtalt ten­dens til at bekym­re sig om frem­ti­den eller om begi­ven­he­der, du fore­stil­ler dig, kun­ne indtræffe,
 • en følel­se af uvir­ke­lig­hed; en frygt for at miste kon­trol­len over dig selv,
 • en frygt for at dø,
 • en ople­vel­se af at have van­ske­ligt ved at kon­cen­tre­re sig, ikke at kun­ne huske eller at være forvirret.

Hvordan forstår vi angsten i arbejdet med ACT?

Når vi i ACT arbej­der med angst, for­står vi ang­sten som er en almin­de­lig men­ne­ske­lig grund­fø­lel­se, der skal adva­re dig om og hjæl­pe dig i fare­tru­en­de situ­a­tio­ner. Angst optræ­der dog også i situ­a­tio­ner, hvor der ikke er fare på fær­de. Det­te skyl­des, at det system i hjer­nen, der skal beskyt­te dig i far­li­ge situ­a­tio­ner, hel­le­re slår alarm en gang for meget end en gang for lidt. I den moder­ne ver­den, hvor de fle­ste af os er udsat for rela­tivt få fak­ti­ske farer, kan det­te imid­ler­tid bli­ve til et pro­blem. Da:

 • de fle­ste af os opfat­ter det som stærkt ube­ha­ge­ligt at ople­ve angst,
 • vores hjer­ner er emi­nen­te pro­blem­løs­nings­ma­ski­ner, som anser det, at vi ople­ver angst, som et pro­blem, der skal løses. Hvorfor:
 • vi begyn­der at udfø­re for­skel­li­ge hand­lin­ger for at sik­re os imod eller bli­ve af med angsten.

Vi begyn­der med andre ord en kamp med ang­sten. Hvor det at und­gå hhv. sik­re os imod ang­sten bli­ver del af vores adfærd. Såle­des, at ang­sten nu ikke læn­ge­re kun spil­ler en rol­le i de situ­a­tio­ner, hvor den reelt er til ste­de, men også bli­ver sty­ren­de for vores adfærd på andre tidspunkter.

Ang­sten eller ret­te­re vores angst­sty­re­de adfærd, får der­med grad­vist lov at over­ta­ge stør­re og stør­re dele af vores liv. Mens vores fokus på at leve et ind­holds­rigt og menings­fuldt liv ryk­ker i baggrunden.

Hvordan arbejder vi med angst ud fra ACT?

Når vi arbej­der med angst ud fra ACT, gør vi det ikke til et krav, at ang­sten skal for­svin­de eller mind­skes. I ste­det arbej­der vi med, at du får sty­rin­gen over dit liv til­ba­ge. Det­te gør vi ved at arbej­de med:

 • At for­stå ang­sten som en ræk­ke tan­ker og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser, du ople­ver i nuet,
 • at lade de angst­ful­de tan­ker og kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser være til ste­de uden at kæm­pe med dem eller lade dig opslu­ge af dem,
 • at for­stå dig selv som den, der ople­ver ang­sten, frem­for som angsten,
 • at opbyg­ge en fri­hed til at hand­le i over­ens­stem­mel­se med dine vær­di­er, også når angst­ful­de tan­ker eller kro­p­s­li­ge for­nem­mel­ser er til stede,
 • at ska­be dig et ind­holds­rigt og menings­fuldt liv.

At fjer­ne fokus fra ang­sten til det at leve livet og ska­be sig et ind­holds­rigt og menings­fuldt liv vil i man­ge til­fæl­de gøre, at ang­sten mindskes.

I arbej­det med ACT anses det­te dog ikke som for­må­let med behand­lin­gen, men som en posi­tiv side­ge­vinst. ACT har i kli­ni­ske stu­di­er vist sig effek­tiv over­for for­skel­li­ge for­mer for angst, her­un­der blan­de­de angsttilstande.