Priser og det praktiske — psykolog Aalborg

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Priser

Indi­vi­du­el kon­sul­ta­tion af 50 minut­ters varig­hed inkl. afta­le af ny tid: 1.000 kr.

Indi­vi­du­el kon­sul­ta­tion af 50 minut­ters varig­hed inkl. afta­le af ny tid med læge­hen­vis­ning: 800 kr. Bemærk ven­ligst, at jeg ikke har yder­num­mer, men til­by­der rabat, hvis du har en hen­vis­ning fra en læge.

Indi­vi­du­el kon­sul­ta­tion af 50 minut­ters varig­hed inkl. afta­le af ny tid for ledi­ge og syge­meld­te uden læge­hen­vis­ning: 800 kr.

Indi­vi­du­el kon­sul­ta­tion af 50 minut­ters varig­hed inkl. aftal­te af ny tid for unge mel­lem 18 år og 25 år samt stu­de­ren­de: 800 kr.

Par­te­ra­pi kon­sul­ta­tion af 90 minut­ter varig­hed inkl. afta­le af ny tid: 1.400 kr.

Afbud: Afbud mel­des sene­st kl 12.00 dagen inden afta­len via tele­fon eller sms på tele­fon (60 66 32 33). Ved sene­re afbud eller ude­bli­vel­ser opkræ­ves fuld betaling.

Bemærk ven­ligst, at et regel­mæs­sigt frem­mø­de er vig­tigt for at få udbyt­te af behand­lin­gen. Meld der­for kun afbud, hvis det er tvin­gen­de nødvendigt.

Afbud eller ude­bli­vel­se ved hen­vis­ning gen­nem Prescri­ba: For per­so­ner hen­vist gen­nem Prescri­ba opkræ­ves et gebyr på 350 kr ved afbud efter kl. 12.00 dagen inden afta­len eller ved udeblivelser.

Det praktiske

Walk-and-talk: Sam­ta­ler udby­des også som walk-and-talk i Møl­le­par­ken eller Øste­rå­dal. Angiv ven­ligst ved tids­be­stil­ling, at du ønsker sam­ta­len gen­nem­ført som walk-and-talk, samt hvor du ønsker at gå. Sørg for at ifø­re dig beklæd­ning og sko­tøj pas­sen­de til års­ti­den og vejrforholdene.

Jour­nal: Som psy­ko­log har jeg pligt til at skri­ve jour­nal. Jour­na­len er mit arbejds­red­skab i plan­læg­ning af dit indi­vi­du­el­le sam­ta­le­for­løb. Sam­ti­dig tje­ner den som doku­men­ta­tion. Du har ret til at se din egen jour­nal og ved behov få udle­ve­ret en kopi heraf.

Eti­ske ret­nings­linjer: Som med­lem af Dansk Psy­ko­log­for­e­ning, er jeg for­plig­tet til at over­hol­de de eti­ske prin­cip­per for nor­di­ske psy­ko­lo­ger.

Kla­ge­mu­lig­he­der: Som psy­ko­log er jeg for­plig­tet til at gøre opmærk­som på dine kla­ge­mu­lig­he­der. Ønsker du at kla­ge over en behand­ling hos mig, kan du kla­ge til Dansk Psy­ko­log­for­e­nings Komi­te for Etik. Da jeg end­nu ikke er auto­ri­se­ret, kan du ikke kla­ge over mig til Psykolognævnet.

Kontakt

Kli­nik­ken er belig­gen­de på:

Alga­de 44, 1. sal
9000 Aal­borg

Tele­fon­num­mer: +45 60 66 32 33

Du kan rin­ge til mig på tlf. 60 66 32 33 eller skri­ve til mig på oven­stå­en­de adres­se. Ønsker du at kon­tak­te mig elek­tro­nisk hhv. at sen­de oplys­nin­ger elek­tro­nisk, vil jeg bede dig om at anven­de lin­ket på min hjem­mesi­de (send sik­ker til psy­ko­log Eile­en). Anven­der du lin­ket på min hjem­mesi­de, angiv ven­ligst dit tele­fon­num­mer eller et kode­ord, jeg kan sik­re svar­mai­len med.

CVR-num­mer: 42 00 25 26

Kon­tonum­mer: 9070 1632149804