Priser og det praktiske

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Priser

Pris: 800 kr for en sam­ta­le af 50 minut­ters varig­hed inkl. afta­le af ny tid.

Pris ved læge­hen­vis­ning: 600 kr for en sam­ta­le af 50 minut­ters varig­hed inkl. afta­le af ny tid. Bemærk ven­ligst, at jeg ikke har yder­num­mer, men til­by­der sær­pris, hvis du har en hen­vis­ning fra en læge.

Pris for ledi­ge, stu­de­ren­de og syge­meld­te med læge­hen­vis­ning: 600 kr for en sam­ta­le af 50 minut­ters varig­hed inkl. afta­le af ny tid.

Pris for ledi­ge, stu­de­ren­de og syge­meld­te: 600 kr for en sam­ta­le af 50 minut­ters varig­hed inkl. afta­le af ny tid.

Afbud: Afbud mel­des sene­st kl 16.00 dagen inden afta­len via tele­fon eller sms på tele­fon (60 66 32 33). Ved sene­re afbud eller ude­bli­vel­ser opkræ­ves fuld betaling.

Bemærk ven­ligst, at jeg hol­der ferie fra d. 18.07.2021 til d. 25.07.2021.

Det praktiske

Walk-and-talk: Sam­ta­ler udby­des også som walk-and-talk i Møl­le­par­ken eller Øste­rå­dal. Angiv ven­ligst ved tids­be­stil­ling, at du ønsker sam­ta­len gen­nem­ført som walk-and-talk, samt hvor du ønsker at gå. Sørg for at ifø­re dig beklæd­ning og sko­tøj pas­sen­de til års­ti­den og vejrforholdene.

Jour­nal: Som psy­ko­log har jeg pligt til at skri­ve jour­nal. Jour­na­len er mit arbejds­red­skab i plan­læg­ning af dit indi­vi­du­el­le sam­ta­le­for­løb. Sam­ti­dig tje­ner den som doku­men­ta­tion. Du har ret til at se din egen jour­nal og ved behov få udle­ve­ret en kopi heraf.

Eti­ske ret­nings­linjer: Som med­lem af Dansk Psy­ko­log­for­e­ning, er jeg for­plig­tet til at over­hol­de de eti­ske prin­cip­per for nor­di­ske psy­ko­lo­ger.

Kla­ge­mu­lig­he­der: Som psy­ko­log er jeg for­plig­tet til at gøre opmærk­som på dine kla­ge­mu­lig­he­der. Ønsker du at kla­ge over en behand­ling hos mig, kan du kla­ge til Dansk Psy­ko­log­for­e­nings Komi­te for Etik. Da jeg end­nu ikke er auto­ri­se­ret, kan du ikke kla­ge over mig til Psykolognævnet.

Kontakt

Kli­nik­ken er belig­gen­de på:

Bou­le­var­den 16, 1.tv.,
9000 Aal­borg

Tele­fon­num­mer: +45 60 66 32 33

Du kan rin­ge til mig på tlf. 60 66 32 33 eller skri­ve til mig på oven­stå­en­de adres­se. Ønsker du at kon­tak­te mig elek­tro­nisk hhv. at sen­de oplys­nin­ger elek­tro­nisk, vil jeg bede dig om at anven­de lin­ket på min hjem­mesi­de (send sik­ker til psy­ko­log Eile­en). Anven­der du lin­ket på min hjem­mesi­de, angiv ven­ligst dit tele­fon­num­mer eller et kode­ord, jeg kan sik­re svar­mai­len med.

CVR-num­mer: 42 00 25 26

Kon­tonum­mer: 9070 1632149804