Lider du af depression?

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Hvordan viser depression sig? 

Lider du af depres­sion, vil du som regel ople­ve at være trist eller ked af det gen­nem læn­ge­re tid hver dag uden nød­ven­dig­vis at vide hvor­for. Du vil som regel have min­dre ener­gi eller fær­re kræf­ter end ellers og have ned­sat eller ingen inter­es­se i dine dag­li­ge gøre­mål, som kan synes gan­ske uoverkommelige.

Du kan opleve:

  • at din selv­til­lid bli­ver min­dre, eller at du har min­dre til­tro til, at du kan kla­re livets udfor­drin­ger, end du ellers har,
  • at du har svært ved at sove eller ikke bli­ver frisk og udhvilet af den søvn, du får,
  • at du har svært ved at kon­cen­tre­re dig om at læse nyhe­der eller se tv,
  • at tan­ker­ne går i ring,
  • at du er mere skam­fuld eller føler dig skyl­dig, måske går tan­ker­ne i ring om tid­li­ge­re fore­te­el­ser i dit liv,
  • at du bli­ver mere stil­le eller mere rast­løs, end du er vant til,
  • at din appe­tit for­an­drer sig, så du spi­ser mere eller min­dre, end du er vant til, og enten tager på eller taber dig.

End­vi­de­re kan du have tan­ker om, hvor­vidt livet er værd at leve hhv. hvor­vidt du har evne eller over­skud til at leve livet.

Hvordan arbejder jeg med depression?

Men­ne­sker med depres­sio­ner ople­ver ofte, at andre ikke for­står, hvor­dan de har det, eller at andre har svært ved at for­stå, hvor­for de ikke bare kan tage sig sam­men. Lige­som man­ge men­ne­sker med depres­sio­ner kan ople­ve skam eller for­pint­hed over deres til­stand. I sam­ta­ler om depres­sion, fin­der jeg det vig­tigt at møde dig der, hvor du er, med de tan­ker og følel­ser, du aktu­elt har.

Lige­som jeg fin­der det vig­tigt, at vi tid­ligt i for­lø­bet får sat gang i små skridt heni­mod bed­ring og et liv, du ønsker dig. Så du på sigt kan ven­de til­ba­ge til et ind­holds­rigt og menings­fuldt liv.