Oplever du stress?

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Hvordan opstår stress?

Stress opstår, når du igen­nem læn­ge­re tid har været i en situ­a­tion, hvor du skul­le yde mere, end du reelt hav­de over­skud til. Stress kan både skyl­des for­hold på arbejds­plad­sen og for­hold i hjem­met, i fami­li­en eller i fri­ti­den. Stress kan både skyl­des, at du er udsat for uri­me­li­ge betin­gel­ser, men også at dine livs­omstæn­dig­he­der har ændret sig på for­skel­lig vis, uden at du har haft til­stræk­ke­lig mulig­hed for at ompri­o­ri­te­re dine kræfter.

Hvordan viser stress sig?

Symp­tom­bil­le­det ved stress er ikke enty­digt, hvil­ket bety­der, at du kan have man­ge for­skel­li­ge symp­to­mer som føl­ge af stress. Typisk vil du dog, når du er stres­set, have symp­to­mer fra tre for­skel­li­ge symp­tom­grup­per: Fysi­ske symp­to­mer, psy­ki­ske symp­to­mer og adfærds­mæs­si­ge symptomer.

Typi­ske fysi­ske symp­to­mer kun­ne f.eks. være: Hyp­pi­ge, til­ba­ge­ven­den­de eller ved­va­ren­de smer­te i skul­der, nak­ke eller hoved pga. muskel­spæn­din­ger, hoved­pi­ne, der optræ­der hyp­pi­ge­re, end du er vant til, uro i krop­pen, rast­løs­hed, svim­mel­hed, susen for øre­ne, hjer­te­ban­ken, ondt i maven og en dif­fus følel­se af at være util­pas og øget følsom­hed over­for høje lyde og/eller lys.

Typi­ske psy­ki­ske symp­to­mer kun­ne f.eks. være: Træt­hed, uover­kom­me­lig­heds­fø­lel­se, ned­tryk­t­hed, mang­len­de glæ­de og lyst til akti­vi­te­ter, du ellers er glad for, øget selv­kri­tik, ned­sat selv­værd, let­hed til tårer, nemt ved at bli­ve vred eller irri­te­ret, kon­cen­tra­tions­be­svær og van­ske­lig­he­der ved at huske og lære nye ting.

Typi­ske adfærds­mæs­si­ge symp­to­mer kun­ne f.eks. være: Søvn­for­styr­rel­ser, soci­al til­ba­ge­træk­ning, ændre­de spi­se­va­ner, øget for­brug af alko­hol og tobak, evt. også af andre rus­mid­ler og øget ten­dens til at kom­me i konflikter.

Stress skal tages alvorlig

Du kan dog også have man­ge andre symp­to­mer som føl­ge af stress. Lige­som stress kan optræ­de i for­skel­lig svær­heds­grad. Hvil­ke symp­to­mer du ople­ver, vil bl.a. afhæn­ge af, hvem du er, og hvil­ke belast­nin­ger, du har været udsat for. Uan­set hvil­ke symp­to­mer du har, er det vig­tigt at tage symp­to­mer­ne alvor­ligt og rea­ge­re her­på. Evt. ved at søge rele­vant behand­ling. Da lang­va­rig stress kan påvir­ke dit fysi­ske og psy­ki­ske hel­bred nega­tivt og i vær­ste til­fæl­de føre til lang­va­ri­ge fysi­ske eller psy­ki­ske skader.

Hvordan arbejder vi med din stress?

I behand­lin­gen vil vi arbej­de med stres­sen i fle­re trin, der del­vist over­lap­per hin­an­den. I star­ten af behand­lin­gen vil vi arbej­de med at mær­ke dig selv (både krop­pen og psy­ken) og på at ska­be ro, tid til hvi­le og til­ste­de­væ­rel­se i nuet. Vi vil bl.a. arbej­de med at få ned­bragt dine arbejds­op­ga­ver, såfremt det­te er rea­li­stisk, og på at ska­be tid og rum til nær­vær, ro og hvi­le. Lige­som vi lang­somt vil påbe­gyn­de et arbej­de med at for­stå, hvad du bela­stes af, og måder, hvor­på du i frem­ti­den kan hånd­te­re den­ne belast­ning på anden vis. Såle­des, at der bli­ver en bed­re balan­ce mel­lem dine res­sour­cer og de krav, du står overfor.

Har du haft stress i læn­ge­re tid, vil du ofte også have truk­ket dig til­ba­ge fra dine soci­a­le rela­tio­ner, da du har mang­let over­skud og har haft behov for at træk­ke dig til­ba­ge. I takt med, at det fysi­o­lo­gi­ske og det psy­ko­lo­gi­ske stres­s­re­spons fal­der til ro, begyn­der vi stil­le og roligt at arbej­de med, at du kan gen­op­ta­ge nog­le af dine soci­a­le rela­tio­ner. Da gode soci­a­le rela­tio­ner er en vig­tig beskyt­ten­de fak­tor i livet.